SWOT Analyse maken: uitleg plus voorbeeld

SWOT analyse - Toolshero

SWOT analyse: in dit artikel wordt de SWOT analyse praktisch uitgelegd. Naast het beantwoorden van de vraag “Wat is een SWOT Analyse?”, wordt elke stap concreet uitgelegd aan de hand van een voorbeeld (video) en is er handige template beschikbaar waarmee je direct aan de slag kunt. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool. Veel leesplezier.

Wat is een SWOT Analyse?

Een SWOT Analyse, welke ook bekend is als SWOT matrix of SWOT model, is een acroniem (vanuit het Engels) voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen:

 • Sterktes: dit zijn positieve eigenschappen die iets een voordeel kunnen geven;
 • Zwaktes: dit zijn kritische eigenschappen die mogelijk nadelig kunnen zijn;
 • Kansen: dit zijn (een aantal) omstandigheden die mogelijke voordelen kunnen opleveren;
 • Bedreigingen: dit zijn (een aantal) omstandigheden die een negatieve bijdrage kunnen leveren aan het vooropgestelde doel.

De SWOT Analyse of swot model is ook een goede management tool die ingezet kan worden bij het evalueren van de marketingmix (de 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie).

Gratis e-book bij Toolshero

Bij deze implementatie van de SWOT-analyse gaat het om de doelstellingen van de organisatie of projecten en de identificatie van de interne en externe factoren die gunstig en/of ongunstig zijn voor de verwezenlijking van de externe doelstellingen.

De eerste fundamenten van de strategische analyse waren ontwikkeld door Edmund P. Learned et al. (1969). Deze SWOT-analyse werd in de jaren ’70 verder ontwikkeld door Albert Humphrey, op basis van empirisch onderzoek bij 500 topbedrijven in de Verenigde Staten.

SWOT Analyse uitleg (video)

Interne en externe factoren

De SWOT-analyse identificeert interne en externe factoren voor een interne en externe analyse. De interne factoren zijn de sterke en zwakke punten van een SWOT matrix.

Voorbeelden van interne zakelijke factoren voor sterke en zwakke punten zijn financiële middelen, de locatie van de organisatie, medewerkers, software en systemen, juridische elementen zoals patenten en copyrights en business processen.

Een andere handige management tool voor het in kaart brengen van de interne factoren is het 7s model van McKinsey. De externe factoren zijn de kansen en bedreigingen welke meestal omgevingsgezind van aard zijn. Voorbeelden van externe factoren zijn de markt, demografische en economische trends, leverancier- en partnerrelaties en regulering.

Twee handige management tools die hier goed bij kunnen helpen inzicht te verschaffen zijn de DESTEP analyse en de PEST analyse.

De resultaten worden vaak gepresenteerd in een SWOT matrix.

Tip:
De SWOT matrix kan een goed overzicht geven van de interne en externe analyse. Er zijn wel een tweetal aandachtspunten in de presentatie van de resultaten. Lijstjes en opsommingen kunnen een diepere agenda hebben. Hierdoor kunnen voorbarige conclusies worden getrokken. Een ander aandachtspunt is prioriteiten. Als de prioriteiten niet duidelijk worden aangegeven, trekken mensen snel hen eigen conclusies.

SWOT analyse maken plus voorbeeld

Het opstellen van een SWOT-analyse begint altijd met het definiëren van een gewenste eindsituatie of wenselijke doelstellingen.

Mede hierdoor kan een SWOT-analyse dus een prima instrument zijn dat onderdeel uitmaakt van een strategische planning.

SWOT analyse voorbeeld - Toolshero

Het basis opzet van een SWOT analyse. Lees verder

Het opstellen van een strategische planning, met inbegrip van een SWOT analyse vraagt veel onderzoek en kan kostbaar zijn. Hieronder staat kort uitgelegd wat er bedoeld wordt met de vier elementen:

Sterktes

Dit zijn sterke punten van een project of organisatie die kunnen bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen.

Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld om de sterktes binnen een SWOT-analyse in kaart te brengen:

 • Welke voordelen biedt u uw klanten?
 • Wat doet u beter dan uw concurrenten?
 • Waarom kiezen klanten eerder voor u dan uw concurrenten?
 • Wat zijn onze Unique Selling Points (USP’s)?
 • Welke factoren hebben een belangrijk invloed op het koopgedrag van uw klanten?

Het is bij het formuleren van de sterke zo concreet mogelijke punten van belang deze vanuit zowel een intern perspectief als het oogpunt van de klant en markt te benaderen.

In dit element van de SWOT-analyse is het noodzakelijk dat men realistisch blijft om te voorkomen dat de organisatie of het project te hoog wordt gepositioneerd ten opzichte van de markt en de concurrenten.

Als bijvoorbeeld uw concurrent een hoogwaardig product levert aan de markt, zijn goede ingrediënten en afwerking cruciaal.

Zwaktes (Weaknesses)

Dit zijn zwakke punten van een project of organisatie die een negatief effect kunnen hebben bij het realiseren van de beoogde doelstellingen. Om dit te kunnen achterhalen in een SWOT-analyse kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Wat kan er vanuit de organisatie verbeterd worden?
 • Wat moet vooral ontweken worden binnen de organisatie of het project?
 • Welke zwakheden zien onze klanten?
 • Waardoor worden er klanten verloren of wordt er markt verloren?

Dit is erg lastig en het kan behoorlijk confronterend zijn. Laat vooral anderen en personen vanuit buitenaf oordelen zodat men hiermee aan de slag kan.

Kansen

Dit zijn de mogelijkheden die zich voordoen voor de organisatie of het project. Om dit te kunnen achterhalen in een SWOT-analyse kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Welke interessante trends zijn er waar de organisatie of het project op in zou kunnen spelen?
 • Wat zijn nu kansen voor de organisatie of het project?

Voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen kunnen de volgende zaken van invloed zijn: technologische ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen vanuit de Overheid, veranderingen binnen de doelgroep, nieuwe leveranciers, enzovoorts. Dit zijn onderdelen die gaan over de macro omgeving.

Bedreigingen

Het element bedreigingen binnen een SWOT-analyse kan mogelijke blokkades bevatten die het project of de organisatie negatief kunnen beïnvloeden vanuit de markt. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Welke mogelijke blokkades of externe risico’s kunnen we identificeren voor de organisatie of het project?
 • Hoe ziet de financiële situatie van het project of de organisatie eruit?
 • In hoeverre vormen nieuwe technologieën voor het project of de organisatie een bedreiging?
 • Zijn geïdentificeerde zwaktes een bedreiging voor het project of de organisatie?
 • In hoeverre voldoen we aan de kwaliteitseisen van de markt en kunnen we nog concurreren met andere aanbieders?

SWOT Analyse tips

De SWOT Analyse is een serieuze analyse methode. Zorg dat wanneer men een SWOT-analyse uitvoert, er commitment is vanuit de belanghebbenden, de beslissers en de beïnvloeders.

Dit is cruciaal voor het vervolg van de ontwikkeling van de strategische planning. Zorg tevens dat de gestelde doelen binnen de SWOT-analyse realistisch en haalbaar zijn zodat men er ook achteraf achter kan staan qua beslissingen en beleid.

Daarnaast wordt de SWOT Analyse ook vaak gebruikt bij het identificeren van gebieden voor ontwikkeling wat nuttig kan zijn als het gaat om kansverkenning, bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie.

Het is verstandig niet te snel een geïnventariseerd onderdeel te elimineren. Het belang van de individuele SWOT Analyse is te vinden in de waarde van de strategieën die het mogelijk kan generen.

Een onderdeel dat waardevolle strategieën produceert is per definitie belangrijk. Een onderdeel die dat niet doet is dus niet belangrijk.

Een SWOT Analyse kan bijdragen aan besluitvorming wanneer een gewenste eindsituatie (doelstelling) is gedefinieerd. Voorbeelden hiervan zijn: non-profit organisaties, Gouvernementele eenheden en individuen. SWOT analyses kunnen ook gebruikt worden in de precrisis planning en preventieve crisisbeheersing.

SWOT Analyse voorbeeld

Een team van business analisten bij een Telecom provider werken nauw samen aan de strategische planning. Dit is de SWOT Analyse die ze zullen verwerken in hun korte, middellange en langer termijn doelstellingen.

Strengths

 • Wij leveren hoogwaardige producten met een snelle service
 • Klanttevredenheid cijfer 8
 • Eén van de grootste drie aanbieders in Nederland

Weaknesses

 • Klachten: 10% van de wekelijkse correspondentie
 • Veel oudgedienden met veel kennis tussen hun oren
 • Cashflow is instabiel

Opportunities

 • Er is behoefte aan een uitbreiding van onze diensten, met name mobiel en Internet.
 • Wij zijn sneller met het adopteren van nieuwe technologieën dan onze concurrenten.

Threats

 • Buitenlandse aanbieders hebben interesse in overname (fusie met hun organisatie)
 • De Overheid scherpt regelmatig de regels aan met betrekking tot klantgegevens en dienstverlening

Als gevolg van de bovenstaande uitwerking van een SWOT Analyse zal deze Telecom provider scherper inspelen op de klachten met behulp van de afdeling marketing.

Extra investeerders zullen worden aangetrokken om het organisatie breder te laten groeien in producten en diensten op het gebied van mobiel en Internet waardoor buitenlandse aanbieders nog even buiten de deur worden gehouden.

SWOT-analyse analyseren

Na het verzamelen van de SWOT punten zijn de verschillende elementen compleet. De SWOT-analyse is echter nog niet voltooid. Na het in kaart brengen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, kun je deze elementen ook echt analyseren. De SWOT-analyse voer je uit door de elementen in een tabel tegenover elkaar te zetten. Zo kun je gemakkelijk ieder element tegen elkaar afwegen. De SWOT-analyse weegt de zwaktes tegen de kansen en bedreigingen. Ook de sterktes worden tegen de kansen en bedreigingen afgewogen. Dit vormt samen een confrontatiematrix.

Door de elementen van een SWOT-analyse tegenover elkaar te zetten krijg je inzicht in de groeimogelijkheden en verbeterpunten. De combinatie van sterktes en kansen biedt je groeimogelijkheden, terwijl zwaktes en kansen de verbeterpunten onder de aandacht brengen. Dit geeft twee gebieden aan waar strategische opties voor verbetering te vinden zijn. Zo kan een SWOT-analyse je helpen om strategische opties te bepalen.

Na het gebruiken van de SWOT-analyse kunnen de strategische opties geformuleerd en getoetst worden. De SWOT-analyse kan je een indicatie geven van mogelijk rendabele strategische opties voor een marketingplan. Het is geen garantie dat deze opties ook echt haalbaar zijn. De SWOT-analyse zorgt er wel voor dat de strategische opties gevonden worden.

Voordelen en beperkingen

De SWOT Analyse kent een praktische aanpak wat een voordeel kan zijn. Een SWOT-Analyse kan je overal op elk moment opmaken met een groep mensen.

Ook helpt deze praktische SWOT-analyse bij het geven van richting (doelstellingen bepalen) en helpt bij het bepalen van de vervolg acties / stappen (prioriteit, impact en nodige middelen).

Helaas heeft de SWOT Analyse ook zijn beperkingen. De uitvoering van de SWOT analyse is een momentopname / een foto in de strategische planning.

Dit kan consequenties hebben voor de verdere ontwikkelingen van de strategie uitvoering. Ook het praktische karakter kan leiden tot te snelle conclusies of niet realistische verwachtingen.

SWOT analyse template

Download het SWOT analyse template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

TIP:
Naar aanleiding van een SWOT analyse kunnen de strategische opties worden onderzocht. De TOWS matrix richt zich op de ontwikkeling van deze strategische opties die voorkomen uit een externe/ interne analyse. Lees meer over de TOWS Matrix

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de SWOT analyse toe? Herken je de bovenstaande stappen en aandachtspunten of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succesfactoren, op basis van interne en externe elementen die kunnen bijdragen aan een goede swot analyse?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Dosher, M., Benepe, O., Humphrey, A., Stewart, R., & Lie, B. (1960). The SWOT analysis method. Mento Park, CA, Stanford Research Institute.
 2. Fine, L. G. (2009). The Swot Analysis: Using Your Strength to Overcome Weaknesses, Using Opportunities to Overcome Threats. Createspace.
 3. Humphrey, A. (2005). SWOT analysis for management consulting. SRI Alumni Newsletter (SRI International), 1.
 4. Learned, E. P. (2009). Swot Analysis. Idea, Methodology and a Practical Approach. Grin Verlag Gmbh.
 5. Pahl, N., & Richter, A. (2009). SWOT Analysis-idea, methodology and a practical approach. BoD–Books on Demand.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). SWOT Analyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/swot-analyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 02/01/2010 | Laatste update: 05/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/swot-analyse/ “>Toolshero: SWOT Analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

2 reacties op “SWOT Analyse maken: uitleg plus voorbeeld”

 1. carla schreef:

  Hoi, Ik heb hier veel steun aan. Ik vraag me wel af of ik mijn SWOT vraagstelling moet combineren met de het strategische vraagstuk wat ik heb (dus of ik de vragen mag ombuigen) of mag dit niet? Blijft het concreet de vragen die hierboven staan onder sterkten, zwakte, mogelijkheden en bedreigingen die men mag gebruiken of mogen dus nog aangepast worden?

  • Hallo Carla, dank voor je vraag. De opgestelde vragen zijn niet “in beton” gegoten. Deze zijn opgesteld om je een bepaalde denkrichting mee te geven. Ik ben ervan overtuigd dat je, op basis van deze input, nog meer vragen weet te formuleren. Succes met het goed opzetten van je strategische SWOT combinatie.

Geef een reactie