Simons Levers of Control model

Levers of control model van Robert Simons - toolshero

Levers of control: in dit artikel wordt het Levers of Control model van Robert Simons praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategie en management gerelateerde tool.

Wat is het Levers of Control model?

Het is voor veel organisaties van groot belang dat er een balans plaatsvindt tussen het aansturen en beheersen van een organisatie. Het gaat om een management of control systeem, dat kortweg MCS wordt genoemd.

Het was de Amerikaanse econoom en Harvard professor Robert Simons die hier een belangrijke bijdrage aan leverde, door in 1995 de zogenoemde Levers of Control (LOC) te introduceren in zijn boek ‘Levers of Control‘. Het Nederlands woord voor lever is hefboom.

Gratis e-book bij Toolshero

Simons Levers of Control model bevat 4 instrumenten die als hefboom kunnen dienen om een organisatie beter te beheersen. Simons richtte zich specifiek op activiteiten die bedoeld zijn om de strategische doelen van de organisatie te bereiken.

MCS en LOC zijn niet alleen bedoeld om gedrag te veranderen, maar ook om strategische veranderingen te effectueren.

Doelen en gedrag

Het Levers of Control model wordt gekenmerkt door de elementen ‘doelen’ en ‘gedrag’. Allereerst moet een organisatie een doel hebben dat wordt nagestreefd en dat in direct contact staat met de core business.

Daarnaast is het gedrag van medewerkers cruciaal; het moet immers bijdragen aan de eerder gestelde bedrijfsdoelstellingen.

De vier hefbomen (levers) zijn controlefactoren die de organisatie in balans houden op het gebied van de eerder benoemde doelen en gedrag. Wel gaat het Levers of Control model ervan uit dat de organisatiedoelen kunnen veranderen als gevolg van strategie-aanpassing.

Een organisatie is een onderdeel van de omgeving en deze omgeving kan zonder meer invloed uitoefenen, waardoor een organisatie genoodzaakt is de strategie te veranderen. Simons Levers of Control heeft hierin een interactieve rol en kan bijdragen aan strategiewijziging.

Evenwicht vanuit het Simons Levers of Control model

Alle 4 de hefbomen houden de organisatie als het ware in evenwicht. Als één hefboom ‘zwaarder’ wordt, helt de organisatie die kant op en is de balans weg. Zodoende moeten alle hefbomen evenveel aandacht krijgen om op die manier de strategische balans van de organisatie in toom te houden.

Volgens Simons gaat het om het beheersen van spanningen tussen vrijheid en beperking, machtiging en verantwoording, top-down aansturing en bottom-up, creativiteit, experiment en efficiency. Al deze spanningsvelden zijn terug te vinden in het Levers of Control model, zolang er maar sprake is van evenwicht tussen de 4 hefbomen.

Zo zal een organisatie met teveel aan Boundary Systems bepaalde kansen missen en zich teveel concentreren op regels en procedures. Een organisatie met teveel nadruk op Belief Systems loopt de kans op reputatieverlies, omdat medewerkers zich niet als onderdeel van de organisatie gedragen en deze niet op juiste wijze vertegenwoordigen.

In al deze gevallen is het noodzakelijk om een goede balans te vinden. Hieronder worden alle 4 de hefbomen toegelicht:

Simons Levers of Control model - toolshero

1. Diagnostic Control Systems

Bij deze hefboom wordt gekeken of de organisatie zich aan het strategisch plan houdt en of bijsturing en/of aanpassing nodig is.

Om alles in goede banen te leiden zijn er controlemiddelen van toepassing, waaronder Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), Return of Investment (ROI) en kwartaalcijfers.

Hier gelden formele op informatie gebaseerde routines en procedures, om organisatieactiviteiten te handhaven en/of te veranderen. Door middel van budget- en projectmanagementsystemen worden managers verantwoordelijk gesteld en gecontroleerd op de output van hun afdelingen en divisies.

Elke managementlaag weet aan welke eisen er moet worden voldaan. Prestaties worden beloond en de controle is helder.

2. Interactive Control Systems

Het gaat hier om formeel overleg met als doel tot nieuwe ideeën en strategieën te komen. De nadruk ligt op innovatie, om mogelijk strategische onzekerheden aan te pakken en de strategie te veranderen. Er is bij deze hefboom sprake van permanente communicatie tussen het topmanagement onderling en de overige managementlagen.

Zo weet elke hiërarchische laag wat er speelt en of de gekozen strategie nog steeds wordt gevolgd. Door alert te zijn op de omgeving, kan de organisatie succesvol op veranderingen inspelen.

Zodra Interactive Control echter brandjes gaat blussen, wordt het volgens Simons gaandeweg Emergent Strategy en ligt het gevaar om de hoek dat de core business uit het oog wordt verloren.

3. Beliefs Systems

Deze hefboom van het Levers of Control model is richtingbepalend en gaat over de missie en visie van de organisatie. De missie moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie voldoende intrinsiek gemotiveerd is, om de waarden van de organisatie uit te dragen. Daar waar Diagnostic en Interactive Controle Systems voornamelijk over de doelen gaan, richten Beliefs en Boundary Systems zich op het gedrag van de medewerkers.

De Belief Systems moeten medewerkers stimuleren op zoek te gaan naar kansen voor de organisatie. Hun loyaliteit kan door extrinsieke prikkels beloond worden in de vorm van geldelijke beloningen in de vorm van targets en bonussen.

Het doel is dat iedereen binnen de organisatie gewenst gedrag vertoont. In de Beliefs Systems zijn de basiswaarden, normen en overtuigingen van de organisatie geformuleerd; het gaat hier deels om de organisatiecultuur.

4. Boundary Systems

Deze heftboom richt zich op de grenzen, waarbinnen elke medewerker zou moeten werken. Denk hierbij aan gedragsregels, formele voorschriften, procedures en limieten, inclusief geloofwaardige sancties die kunnen worden opgelegd bij overschrijding.

Al deze formele standaarden perken het gedrag van medewerkers in en sturen hen. Het betreft allerlei gedragscodes die per organisatie kunnen verschillen.

Denk bijvoorbeeld aan juridische en ethische richtlijnen of richtlijnen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Alle medewerkers moeten ook weten welke privacygevoelige cliëntinformatie zij wel of niet mogen delen.

Simons Levers of Control: contingentiebenadering

Het gehele Levers of Control model is gebaseerd op het vinden van de juiste balans binnen een organisatie. Desondanks hebben organisaties altijd met de omgeving te maken, die direct of indirect invloed uitoefent.

Ook Simons geeft aan dat er altijd een link is met deze omgeving. In de zogenoemde contingentiebenadering wordt gesteld dat er 6 factoren zijn die invloed kunnen uitoefenen:

  1. Externe omgeving, die tot (on)voorspelbare veranderingen kan leiden;
  2. Technologie, die steeds complexer wordt en snel verandert;
  3. Organisatiestructuur, die veelal door een organisatie zelf bepaald wordt, maar bij centralisatie de zelfstandigheid van divisies volledig wegneemt waardoor taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden anders worden ingedeeld;
  4. Omvang, die bij grote organisaties leidt tot een grotere afstand tussen afdelingen en het moeilijker wordt om alle hefbomen in balans te houden;
  5. Strategie, die leidt tot een bepaald type concurrentiestrategie, waarbij de inzet van de verschillende hefbomen kan veranderen;
  6. Cultuur, die bij met name de Beliefs Systems een grote rol speelt en de balans binnen de organisatie sterk kan beïnvloeden; een mensgerichte-cultuur legt eenmaal andere accenten dan een resultaatgerichte-cultuur.

Simons Levers of Control voorbeeld uit de praktijk

Een grote verzekeringsmaatschappij richt zich op duidelijke bedrijfsprocessen; logisch want procedures en voorschriften worden door wetgeving bepaald.

Op elk niveau zijn goed opgeleide medewerkers in dienst, die kennis van zaken hebben. De maatschappij is resultaatgericht. De invulling van Simons Levers of Control zal op alle vier de hefbomen als volgt zijn:

Diagnostic Control System

De verzekeringsmaatschappij is gericht om winst te maken en houdt goed in de gaten of er volgens kwalitatieve normen gewerkt wordt. De organisatie wordt door de overheid gecontroleerd en moet werken volgens opgelegde normen en wetgeving. Wanneer hier teveel nadruk op wordt gelegd, is er geen sprake meer van balans.

Interactive Control Systems

Dit speelt een grote rol; de externe omgeving verandert snel wat leidt tot andere wetgeving. Ook wordt technologie steeds belangrijker, met als gevolg dat veel werk op operationeel niveau overgenomen gaat worden door automatisering.

Beliefs Systems

Elke medewerkers weet waar het bedrijf voor staat en draagt dit uit naar klanten. Op het moment dat banen op de tocht komen te staan door automatisering, is de kans aanwezig dat medewerkers minder gemotiveerd zijn en niet meer als visitekaartje van de organisatie fungeren.

Boundary Systems

Alle gedragsregels en procedures waar medewerkers zich aan moeten houden zijn onder andere door wetgeving bepaald binnen de verzekeringsmaatschappij.

Desondanks wordt er ook van hen verlangd dat zij geheimhoudingsplicht hebben over klantinformatie. Zodra de organisatie automatisering doorvoert, maar onvoldoende stilstaat bij het belang van de medewerkers, komen gedragsregels in gevaar en is de kans aanwezig dat medewerkers het hier minder nauw mee nemen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het levers of control model? Wat zijn volgens jou succesfactoren om een organisatie beter te beheersen en strategische doelen te bereiken? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Simons, R. (1994). How new top managers use control systems as levers of strategic renewal. Strategic management journal, 15(3), 169-189.
  2. Simons, R. (1994). Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. Harvard Business Press.
  3. Simons, R. (1995). Control in an age of empowerment. Harvard business review, 73(2), 80-88.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Simons Levers of Control model. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/simons-levers-of-control-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 16/02/2019 | Laatstw update: 23/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/simons-levers-of-control-model/”>toolshero: Simons Levers of Control model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie