POSITIVE coaching model

POSITIVE coachingmodel - toolshero

POSITIVE coaching model: in dit artikel wordt een praktische uitleg gegeven van het POSITIVE coaching model, in het Engels beter bekend als het POSITIVE model of coaching. Na het lezen ervan zul je de basis van dit krachtige coachingskaderwerk en managementtool begrijpen.

Wat is het POSITIVE coaching model?

Coaching kan op verschillende manieren gedefinieerd worden, maar het belangrijkste doel is om mensen te helpen veranderen of ze te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken. Het POSITIVE coaching model is, zoals de naam al doet vermoeden, gericht op de positieve ervaringen van mensen.

Het model probeert positieve ervaringen van mensen te identificeren en vervolgens te kijken of deze ervaringen kunnen worden gebruikt om de huidige gestelde doelen te bereiken. De onderliggende gedachte is dat mensen hun persoonlijke angsten van zich afschudden en dat een positieve mindset ze helpt om doelen te bereiken.

Gratis e-book bij Toolshero

Het POSITIVE coaching model is ontwikkeld vanuit het GROW-model, ARROW-model en ACHIEVE model. Het POSITIVE coaching model is een uitbreiding van deze modellen en bevat enkele aspecten van de psychologie.

Het POSITIVE coaching model helpt mensen om duidelijke en concrete doelen te creëren, zelfs als het oorspronkelijke doel vaag en algemeen is. Deze doelen worden vervolgens afgestemd, en meetbaar en voor de persoon haalbaar gemaakt. Door dit model te gebruiken, wordt er meteen duidelijkheid gecreëerd over wat mensen echt proberen te bereiken.

Het POSITIVE coaching model probeert erachter te komen tegen welke obstakels de coachee aanloopt bij het proberen te bereiken van zijn of haar doelen. Het model stimuleert de coachee om na te denken over creatieve manieren om uitdagingen te verminderen die het bereiken van doelen in de weg staan.

De manier waarop je met uitdagingen omgaat kan gebaseerd worden op positieve ervaringen uit het verleden. Volgens het model is het belangrijk om te leren van positieve voorbeelden, omdat het helpt om succes te hebben in de toekomst.

De positieve voorbeelden uit het verleden dienen als een oplossing voor huidige zwakheden. Deze kunnen ook dienen als een motivatie om vooruitgang te blijven boeken op basis van een positieve mindset.

Met het POSITIVE coaching model wordt bovendien geprobeerd aandacht te schenken aan hoe mensen gemotiveerd blijven, maar ook welke middelen er nodig zijn om hun doelen te bereiken.

Ten slotte evalueert het POSITIVE model of coaching de mate waarin doelen worden bereikt, hoe nieuw verworven vaardigheden kunnen worden gebruikt voor andere uitdagingen en hoe de persoon over nieuwe uitdagingen denkt.

POSITIVE acroniem

POSITIVE van het POSITIVE coachingmodel staat voor het volgende:

 1. Purpose (doel)
 2. Observations (observatie)
 3. Strategy (strategie)
 4. Insight (inzicht)
 5. Team
 6. Initiate (beginnen)
 7. Value (waarden)
 8. Encourage (aanmoedigen)
POSITIVE coachingmodel / POSITIVE model of coaching acroniem - Toolshero

Figuur 1 – acroniem van het POSITIVE coaching model

1. Purpose (doel)

De eerste stap in het POSITIVE coaching model is het bepalen van het echte doel. Het is daarom essentieel om duidelijk te krijgen wat er van de relatie met de coach en de coachee wordt verwacht. Daarom is het goed om het verwachte resultaat van elke sessie te noemen.

Om deze functie in het coaching proces zo goed mogelijk te kunnen vervullen, is het cruciaal om actief te luisteren naar wat een persoon wil bereiken. Soms denken mensen dat ze een probleem aan het verhelpen zijn, terwijl de kern van het probleem dieper ligt dan ze hadden verwacht.

Als een coachee bijvoorbeeld niet goed presteert op het werk, kunnen anderen evalueren wat er niet werkt en wat er moet worden verbeterd. De persoon die met een probleem te maken heeft, kan echter aan een depressie lijden, die vervolgens ook door andere factoren wordt veroorzaakt.

Proberen de operationele vaardigheden te verbeteren, zou in dit geval bijvoorbeeld niet bijdragen tot het verbeteren van de prestaties van de persoon. Het hebben van de juiste mix van communicatieve vaardigheden is daarom belangrijk om een basis te leggen voor de start van het coaching proces.

2. Observations (observaties)

Dit deel van het POSITIVE coaching model is er op gericht om een volledig beeld te krijgen van waarom een verandering nodig is, en zo niet, wie of wat er door een probleem wordt getroffen.

Het doel is om te achterhalen waar problemen ontstaan en waar het invloed op heeft. Op deze manier wordt er een helder overzicht gecreëerd van positieve en negatieve aspecten van de omgeving van een persoon. Het helpt bovendien om rationele beslissingen te nemen in het coachingsproces en om te bepalen of coaching daadwerkelijk nodig is.

3. Strategy (strategie)

Als het POSITIVE model of coaching verder zal worden toegepast, is het bij deze stap essentieel om doelen te formuleren om ambities duidelijker, concreter en realistischer te maken. Het is belangrijk om te begrijpen dat de coach de doelen niet formuleert. Het is aan de coachee om zijn of haar eigen doelen te formuleren.

Deze moeten uitdagend zijn, maar moeten ook haalbaar zijn wat betreft kennis, vaardigheden en middelen. Daarom moeten doelen geformuleerd worden volgens de SMART-methode.

4. Insight (inzicht)

Als de doelen geformuleerd zijn, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de emoties of gedachten van een persoon wanneer hij of zij denkt aan het behalen van de doelen. Dit is belangrijk omdat de manier van denken de kans dat het doel bereikt gaat worden beïnvloedt.

Het bepaalt daarnaast dus of het realistisch is of niet. Als een coachee zich overweldigd of angstig voelt door de gedachte aan het bereiken van een doel, is het doel voor de coachee te moeilijk om te bereiken en moet het dus worden aangepast. Dit deel van het POSITIVE coaching model bepaalt daarom ook of het doel echt is wat de persoon wil.

5. Team

Het doel van dit element in het POSITIVE coaching model is om partners te vinden die de coachee kunnen helpen bij het bereiken van zijn of haar doelen. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat sociale ondersteuning het vermogen van een individu om met veranderingen om te gaan stimuleert.

Het is voor de coachee daarom belangrijk om te bepalen met welke mensen hij of zij deze doelen kan delen. Als de coachee dan tegen moeilijkheden aan loopt bij het proberen te bereiken van zijn of haar doelen, heeft hij of zij een team om dit mee te bespreken. De kans dat de coachee doorgaat op de weg naar het doel, zal daardoor hoger zijn.

6. Initiate (beginnen)

Dit is de uitvoeringsfase van het POSITIVE coaching model. Op dit punt gaan de eerder geformuleerde actiepunten van de SMART-doelen, die nu zijn aangepast, uitgevoerd worden. De coach moet de coachee in deze fase stimuleren om actief naar de doelen toe te werken.

7. Value (waarde)

Omdat de gestelde doelen uitdagend moeten zijn, is de kans groot dat het een lang proces zal zijn om de doelen te bereiken. Daarom is het belangrijk om het doel op te delen in meerdere mijlpalen. De mijlpalen zullen de coachee helpen zijn of haar doel te bereiken zonder afgeleid te raken of gedemotiveerd om het langetermijndoel te bereiken.

Door mijlpalen te gebruiken wordt het bovendien gemakkelijker om de voortgang van de prestaties te bespreken, maar het zal ook duidelijker worden hoe gemotiveerd de coachee nog is om het oorspronkelijke doel te bereiken.

Omdat de mijlpalen indicatoren zijn voor vooruitgang op korte termijn, kunnen de coach en coachee snel reageren op obstakels. Als deze ontstaan, zal ook meteen duidelijk worden of de motivatie van de coachee om zijn of haar doel te behalen afneemt, hetzelfde blijft of toeneemt.

8. Encourage (aanmoedigen)

Het laatste element van het POSITIVE coaching model gaat om in hoeverre de coach de coachee aanmoedigt. Volgens het POSITIVE-coaching model is aanmoediging niet alleen nodig vanuit het sociale ondersteuningsnetwerk van de coachee, maar ook vanuit de coach. De coach is de eerste persoon aan wie de coachee zal vragen om hulp. Daarom wordt er verwacht dat de coach een proactieve houding heeft om de coachee continu te motiveren.

Deze motivatie kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld extra interactie in plaats van alleen coachingsessies. Dit betekent dat het de taak van de coach is om de coachee te bellen, mailen of zelfs een kaart te sturen om te laten zien dat de coach erin gelooft dat de coachee zijn of haar doel bereikt. Dit zal werken als een aanmoediging om de doelen te bereiken, en verhoogt dus de effectiviteit van coaching.

Coaching Toolbox | 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

Toepassing van het POSITIVE coaching model

De volgende stappen van het POSITIVE model of coaching zijn bedoeld als voorbeeld. Elke coach en coachee zijn verschillend, en er is geen vaste goede of slechte manier van coaching. Met dit model kan de coach echter zijn eigen persoonlijkheid en coachingstijl gebruiken.

1. Definiëren

De eerste stap is essentieel omdat het een basis legt om te beginnen met werken. Het is cruciaal om te begrijpen wat het echte probleem is, en waarom de coachee dus hulp nodig heeft. In deze stap kan de coach vragen stellen zoals:

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat verwacht je van de coach?
 • Welke andere ideeën heb je die je kunnen helpen je doel te bereiken?

2. Observeren

Nadat het doel is bepaald, is het doel van deze stap om de omgeving van de coachee te analyseren. Zoals eerder uitgelegd, is het in deze stap belangrijk om te begrijpen waarom coaching nodig is en waar het impact op kan hebben als er geen coaching zou plaatsvinden. Om de omgeving te observeren, kunnen de volgende vragen worden overwogen:

 • Waar ben je trots op en waar ben je niet trots op?
 • Welke dingen spelen er op dit moment?
 • Welke initiatieven hebben in het verleden al gewerkt?
 • Met wie heb je je ambities gedeeld?

3. Strategie

Op dit punt is de basis gelegd. De volgende stap is bepalen of de coaching doorgaat. Zo ja, dan moeten er doelen worden geformuleerd met behulp van de SMART-methode om het duidelijk, concreet en realistisch te maken. Het is heel belangrijk dat de coachee zelf zijn of haar persoonlijke doelen maakt, maar de coach kan helpen deze te creëren door de volgende vragen te stellen:

 • Wanneer wil je het bereiken?
 • Hoe kun je het succes van je doel meten?
 • Hoeveel tijd geef je jezelf om dit doel te bereiken?

4. Inzicht

In deze stap van het POSITIVE coaching model is het belangrijk om de persoonlijke drive of motivatie van de coachee te begrijpen. Met het model wordt geprobeerd de gevoelens van de coachee over het behalen van bepaalde doelen te achterhalen. De volgende vragen zouden bijvoorbeeld gesteld kunnen worden:

 • Kun je uitleggen hoe uitdagend dit doel voor jou is?
 • Hoe gemotiveerd ben je om deze doelen te bereiken?
 • Zijn er obstakels waar je nog niet over nagedacht hebt?

5. Team

De coachee heeft nu doelen opgesteld, weet welke richting hij of zij op moet en heeft de motivatie om deze doelen te bereiken. In het POSITIVE-coaching model is het nu belangrijk om een ondersteuningsnetwerk te creëren. Dit is essentieel omdat er wordt vastgesteld op welke mensen kan worden gerekend als een coachee tegen moeilijkheden aanloopt of gedemotiveerd raakt om zijn of haar doelen te bereiken. Om de juiste mix van mensen vinden die de coachee kunnen helpen bij het bereiken van zijn of haar doelen, kan de coach bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Wat voor ondersteuning denk je dat je nodig hebt om je doelen te behalen?
 • Welke mensen hebben je in het verleden al gesteund?
 • Wat geeft jou energie of motivatie als je een tegenslag ervaart?

6. Beginnen

Deze stap maakt deel uit van de uitvoering van het werk richting het doel. De doelen zijn geformuleerd en het ondersteuningsteam is gevormd. Het is nu belangrijk om te bepalen waar en hoe je begint. De coach kan de coachee helpen door de volgende vragen te stellen:

 • Wanneer begin je?
 • Hoe ga je beginnen?
 • Wat doe je als dingen niet lopen zoals je had gepland of verwacht?

7. Waarde

Op dit punt in het POSITIVE coaching model werkt de coachee aan het doel, maar het is belangrijk dat er continu waarde gecreëerd wordt. Zoals beschreven, worden er kleinere stappen gecreëerd die waarde bieden, maar het is ook belangrijk om bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

 • Wat is je gevoel over het bereiken van deze stap?
 • Hoe ga je het bereiken van een mijlpaal vieren?
 • Ga je door met het proberen te behalen van je doel?

8. Aanmoedigen

In de laatste stap is het, zoals uitgelegd, cruciaal om de coachee regelmatig aan te moedigen om effectieve coaching te bieden. Als de coach vertrouwen toont in de coachee, is de kans groter dat de coachee doorgaat met het behalen van de gestelde doelen. De volgende vragen kunnen worden gesteld:

 • Heb je in de tussentijd tegenslagen gehad?
 • Loop je op schema met je plannen?
 • Hoe gaat het met je doelen?

Laatste woorden over het POSITIVE coaching model

Als het POSITIVE coaching model wordt gebruikt, is het belangrijk om te begrijpen dat het een flexibel kaderwerk is. De hierboven beschreven voorbeelden dienen als een indicatie van welke kant je op moet gaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat de coachee topprioriteit heeft en dat alle inzichten moeten worden geleverd door de coachee. Om dit te beseffen en om effectief te zijn, moet de coach uitstekende communicatieve vaardigheden hebben. Er kunnen veel vervolgvragen nodig zijn om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben je bekend met deze uitleg van het POSITIVE coachingmodel? Ben je al bekend met dit model en heb je al met dit coachingmodel gewerkt?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Dembkowski, S., & Eldridge, F. (2003). Beyond GROW: A new coaching model. The international journal of mentoring and coaching, 1(1), 21.
 2. Edgerton, N., & Palmer, S. (2005). SPACE: A psychological model for use within cognitive behavioural coaching, therapy and stress management. The Coaching Psychologist, 1(2), 25-31.
 3. Libri, V. (2004). Beyond GROW: In search of acronyms and coaching models. The International Journal of Mentoring and Coaching, 2(1), 1-8.
 4. Palmer, S. (2007). PRACTICE: A model suitable for coaching, counselling, psychotherapy and stress management. The Coaching Psychologist, 3(2), 71-77.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). POSITIVE coaching model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/positive-coaching-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/10/2019 | Laatste update: 03/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/positive-coaching-model/”>Toolshero: POSITIVE coaching model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Article by:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie