INTOSAI

INTOSAI - Toolshero

INTOSAI: In dit artikel vind je een praktische uitleg van INTOSAI. Na het lezen ervan begrijp je de basis van dit krachtige concept.

Wat is INTOSAI?

INTOSAI staat voor “International Organization of Supreme Audit Institutions”. Het werd opgericht in 1982 en verenigt nationale rekenkamers (NAI – National Audit Institutions) uit alle regio’s van de wereld, behalve Afrika, dat een eigen organisatie heeft (AFROSAI).

Het beheer van de INTOSAI valt onder de verantwoordelijkheid van een Uitvoerend Comité, bestaande uit een voorzitter en vier ondervoorzitters die door de nationale leden van het Congres bij rechtstreekse stemming worden gekozen. Het Uitvoerend Comité kiest een Secretaris-Generaal, een Penningmeester en een N°2, voor een mandaat van drie jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Gratis e-book bij Toolshero

Naast deze hogere posten zijn er drie regionale coördinatoren aangesteld: elk één voor Europa, Azië-Pacific en Amerika.

Hun belangrijkste activiteiten zijn: het organiseren van congressen, technische assistentie aan nationale rekenkamers op het gebied van auditing en training in de publieke sector, het monitoren van de prestaties van nationale rekenkamers door middel van peer reviews, het ontwikkelen van standaarden voor auditing in de publieke sector, het bevorderen van het bewustzijn van het belang van goed bestuur en het bieden van een platform voor samenwerking onder rekenkamers.

Het is ook verantwoordelijk voor twee permanente organen: het Permanent Comité (PC) bestaande uit 18 leden met 6 roterende zetels die om de twee jaar per regio worden toegewezen. Ten tweede zijn er de Task Forces, die om de drie jaar worden samengesteld om specifieke onderwerpen te bestuderen in overleg met experts uit verschillende landen.

Doelstellingen INTOSAI

INTOSAI heeft drie hoofddoelstellingen:

 • De rol en missie van nationale rekenkamers promoten.
 • Samenwerking tussen nationale rekenkamers ontwikkelen en versterken.
 • Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale rekenkamers.

INTOSAI is dus een internationale instelling die als missie heeft om de samenwerking tussen hoge controle-instanties (Supreme Audit Institutions – SAIs) over de hele wereld te vergroten door ervaringen en uitwisselingen op het gebied van kwaliteitsmanagement te delen.

Kwaliteitsmanagement

INTOSAI werkt sinds 1990 met kwaliteitspraktijken toen het begon met de registratie van de ISO 9000-serie. In 2009 besloot INTOSAI om dit werk te updaten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit te volgen. In 2010 is een Task Force on Quality Management opgericht die INTOSAI-richtlijnen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor SAI’s heeft ontwikkeld. De belangrijkste doelstellingen van de taskforce waren:

 • Opzetten van een raamwerk ter verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem van NAI’s.
 • Presenteren van een stappenplan voor het ontwikkelen van een QMS (Quality Management System).
 • Het beoordelen van bestaand beleid en praktijken van verschillende rekenkamers van over de hele wereld met betrekking tot hun visie op kwaliteit.

Auditstandaarden van INTOSAI

De auditstandaarden van INTOSAI richten zich op:

 • De ontwikkeling en toepassing van geschikte tools.
 • Het stimuleren van samenwerking tussen nationale rekenkamers (NAi’s).
 • Het ontwikkelen en versterken van uitwisselingen en trainingen.

INTOSAI bevordert het gebruik van kwaliteitsaudits die voldoen aan internationale standaarden. Het legt ook de nadruk op het bevorderen van de dialoog tussen NAI’s die wordt gevoerd vanwege hun verschillende ontwikkelingsniveaus.

Bovendien moedigt INTOSAI de uitwisseling van kennis aan voor langetermijnvoordelen in het ontwikkelen van auditcapaciteit onder haar leden. De groep definieert universele criteria voor het identificeren van risico’s en kwetsbaarheden met betrekking tot kwaliteitsbeheer van audits, rekening houdend met nationale kenmerken.

Ethische code op INTOSAI (Code of Ethics)

INTOSAI heeft ook een ethische code aangenomen. De ethische code van INTOSAI omvat:

 • Waardigheid
 • Integriteit
 • Objectiviteit
 • Vakbekwaamheid en onafhankelijkheid
 • Transparantie

De INTOSAI moedigt haar leden aan om audits uit te voeren volgens deze ethische code om de kwaliteit van hun werk te waarborgen.

Waardigheid

Het eerste principe van de ethische code is het begrip waardigheid. De INTOSAI nodigt haar leden uit om personen die betrokken zijn bij audits te respecteren en ervoor te zorgen dat zij niet worden lastiggevallen als gevolg van hun werk.

INTOSAI heeft een mechanisme opgezet dat door NAI-leden kan worden gebruikt om beschuldigingen of aantijgingen naar voren te brengen via een ethische hotline en casemanagementsysteem.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze ethische code niet bedoeld is om bestaande nationale wetten en regels met betrekking tot ethisch gedrag te vervangen, maar eerder is ontworpen als een aanvullend instrument voor het kwaliteitsbeheer van audits op zowel individueel als organisatorisch niveau.

Integriteit

Het tweede principe van de ethische code is het begrip integriteit.

INTOSAI heeft een goedkeuringssysteem ontwikkeld voor haar leden om ervoor te zorgen dat ze niet betrokken zijn bij audits die de INTOSAI Code of Ethics zouden schenden. Het inklaringssysteem is gecreëerd in het kader van de INTOSAI-integriteitscode met vereisten voor toelating en uittreding.

Vakbekwaamheid en onafhankelijkheid

In dit gedeelte wordt benadrukt dat audits moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat onpartijdig handelt zonder belangenverstrengeling.

De INTOSAI moedigt haar leden aan om hun personeel op te leiden, zodat ze kunnen voldoen aan internationale normen met betrekking tot professionele bekwaamheid en onafhankelijkheidsverwachtingen.

Transparantie

Transparantie is een belangrijke pijler in het auditproces, vooral als het gaat om de interactie met de degenen die de audit ondergaan. Leden moeten een duidelijke en eerlijke communicatie hebben met de gecontroleerde en moeten alle informatie verstrekken die nodig is om een audit goed te laten verlopen.

Er mag geen discriminatie zijn op grond van taal, geslacht, ras of religieuze overtuiging.
Transparantie is ook nodig als het gaat om het terug communiceren van de resultaten van een audit aan de gecontroleerde, evenals aan andere NAI’s die aan dergelijke audits zouden kunnen deelnemen. De ethische code stimuleert openheid en eerlijkheid tussen alle betrokken partijen.

INTOSAI Monitoring- en Certificatiesysteem (IMCS)

Het IMCS werd in 2011 gecreëerd door het Uitvoerend Comité van INTOSAI om twee hoofddoelstellingen te bereiken:

 1. Het promoten van kwaliteitsmanagementsystemen.
 2. Het ontwikkelen van een reeks instrumenten voor het certificeringsproces om de kwaliteit van audits te verbeteren in landen die nationale hervormingen ondergaan.

Het IMCS bestaat uit een standaardprocedure die NAI’s kunnen gebruiken bij het uitvoeren van een audit. Het doel is om een gemeenschappelijk begrip te hebben van wat er tijdens een audit moet gebeuren, inclusief de structuur van de rapporten die aan het einde van een audit worden gepresenteerd. Dit systeem zorgt voor transparantie en continuïteit binnen audits die in verschillende landen worden uitgevoerd.

INTOSAI Interne Audit Checklist (IIAC)

De IIAC werd geïmplementeerd naar aanleiding van verzoeken van NAI’s die wilden dat INTOSAI een checklist voor zelfanalyse voor haar leden zou ontwikkelen met twee hoofddoelen:

 1. Ervoor zorgen dat het bruikbare richtlijnen biedt voor het ontwikkelen van interne auditactiviteiten.
 2. Ervoor zorgen dat INTOSAI haar eigen activiteiten kan monitoren.

De controlechecklist is onderverdeeld in twee hoofdsecties:

 1. Inleiding, waar richtlijnen worden gegeven voor het invullen van de checklist.
 2. Auditvragenlijst, die bestaat uit een reeks vragen die door NAI’s moeten worden beantwoord.

Aan het einde van elke vraag worden prioriteitsgebieden voor verbetering aangegeven. Het IIAC moet worden gebruikt als een instrument voor zelfbeoordeling, en is niet bedoeld als vervanging van audits die door NAI’s worden uitgevoerd, maar ontworpen om hen te helpen hun interne auditproces te verbeteren.

INTOSAI-monitoringsysteem (IMS)

Dit mechanisme werd geïmplementeerd naar aanleiding van verzoeken van NAI’s aan INTOSAI om een systeem te ontwikkelen dat de gegevens controleert die in hun informatiesystemen zijn ingevoerd.

Het monitoringsysteem omvat drie hoofdprocedures:

 1. De maandelijkse vragenlijst stelt NAI’s in staat om enkele financiële en niet-financiële gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld over lidmaatschapsgelden, trainingen, INTOSAI-bijeenkomsten enz.
 2. Het overzicht van wijzigingen in de nationale wetgeving wordt elk jaar eind mei verzonden.
 3. Jaarlijks moeten NAI’s eind november hun begroting ter goedkeuring voorleggen.

Over het algemeen is het IMS ontworpen om nauwkeurigere informatie te verstrekken over de activiteiten van INTOSAI.

Kwaliteitsmanagement in SAI’s: wat is het?

Volgens INTOSAI 2013 Quality Management Manual, “is kwaliteitsbeheer een proces om ervoor te zorgen dat middelen effectief, efficiënt en economisch worden gebruikt om aan de behoeften van gebruikers te voldoen, rekening houdend met de stand van de technologie.” Dat omvat alle aspecten van de activiteiten van een organisatie, inclusief werkmethoden, opleiding van personeel, economische efficiëntie, enz.

INTOSAI eisen aan kwaliteitsmanagement toegepast door SAI’s

INTOSAI heeft NAI’s aangemoedigd om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de internationale normen op het gebied van kwaliteitsbeheer. De INTOSAI Quality Management Manual is bedoeld om haar leden aan te moedigen de kwaliteit van hun audits te verbeteren en zo de interne controlesystemen te versterken.

De INTOSAI stelt dat “kwaliteitsbeheer alle aspecten van het werk dat door een SAI wordt uitgevoerd omvat” en beveelt NAI’s aan om een systeem te hebben waarmee ze alle risico’s kunnen bewaken. Verder stelt het ook dat NAI’s procedures zouden moeten hebben om deze risico’s te identificeren, zodat ze kunnen garanderen dat ze naar behoren worden beheerd.

Afgezien van deze bewering is er echter geen expliciete vereiste dat HCI’s zich moeten houden aan specifieke procedures of controles om te voldoen aan de kwaliteitsmanagementhandleiding van INTOSAI.

INTOSAI-model: hoofdcomponenten

Na verschillende definities en verklaringen te hebben behandeld van kwaliteitsmanagement gaan we nu over op het INTOSAI-model.

INTOSAI Model - Toolshero
De organisatie gebruikt een vierdimensionaal model dat alle aspecten van auditactiviteiten omvat:

 1. Plannen
 2. Dirigeren
 3. Rapporteren
 4. Monitoren en verbeten

Plannen

De INTOSAI beveelt aan om een kwaliteitsmanagementplan op te stellen. Het plan moet de deelname van alle auditmedewerkers omvatten en moet aan alle leden van de organisatie worden gecommuniceerd. Het stelt ook dat een dergelijk plan niet nodig is als hun organisatie geen SAI’s heeft of als het alleen eenvoudige audits zonder risico’s verwerkt.

Uitvoeren

INTOSAI eist van haar lidorganisaties een interactieve aanpak bij het uitvoeren van audits om de dialoog en samenwerking met andere NAI’s en belanghebbenden binnen de nationale overheid tijdens het proces te bevorderen. Dat wordt ook wel ‘verhoogde betrokkenheid’ genoemd.

Ze moedigen ook hoge normen aan op het gebied van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, terwijl ze erkennen dat het normaal is dat het personeel van SAI’s vertrouwd raakt met de organisaties die ze controleren.

De INTOSAI stelt dat het voor NAi’s van het allergrootste belang is om op de hoogte te blijven door trainingen en conferenties bij te wonen over nieuwe ontwikkelingen in het veld om zo hun professionele vaardigheden te verbeteren. Bovendien beveelt het een passende verhouding van ervaren en onervaren auditors aan binnen een bepaald auditteam om degelijke audits en goede praktijken op het gebied van kwaliteitsbeheer te garanderen.

Het stelt ook dat het kwaliteitsbeheer vereist dat SAI’s bepalen wanneer een personeelslid volledig bekwaam is in het uitvoeren van audits. In overeenstemming met deze vereiste moedigen ze aan dat er een beoordelingssysteem wordt opgezet voor alle personeelsleden dat ervoor zorgt dat er geen gebrek aan vaardigheden of zwakke punten zijn binnen het personeelsbestand van de organisatie.

Rapporteren

INTOSAI adviseert rapportages te standaardiseren en waar mogelijk elektronisch (via internet) beschikbaar te stellen. Ze beweren ook dat een dergelijke maatregel de transparantie kan helpen bevorderen en het vertrouwen van het publiek in SAI’s kan vergroten.

Monitoren en verbeteren

INTOSAI eist van haar leden dat ze alle aspecten van hun auditactiviteiten doorlopend monitoren om consistentie en ‘best practice’ te garanderen. Bovendien stelt zij dat er gedurende het jaar regelmatig interne beoordelingen moeten plaatsvinden en externe beoordelingen ten minste eens in de vier jaar.

Wat betreft verbetering, stelt INTOSAI voor dat hun lid-organisaties, indien nodig, zelf audits uitvoeren om de processen binnen het personeelsbestand van de organisatie te evalueren. Een dergelijke aanpak is bedoeld om de prestaties te verbeteren door kansen voor continue verbeteringen te identificeren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de INTOSAI omgaat met kwaliteitsmanagement. Er zijn andere gebieden, zoals communicatie en verandering, waar ze aanbevelingen doen aan hun leden over hoe ze deze aspecten moeten uitvoeren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Denk je dat INTOSAI toegevoegde waarde heeft als het gaat om kwaliteitsmanagement voor bedrijven? Heb je suggesties of iets toe te voegen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Saar, T. (2012). Environmental Auditing in INTOSAI: 20 Years Later. International Journal of Government Auditing, 39(3), 1.
 2. Azuma, N. (2008). The framework of INTOSAI Government Auditing Standards: in the stream of international convergence. Government Auditing Review, 15, 77-97.
 3. Ånerud, K. (2004). Developing International Auditing Standards: Cooperation between INTOSAI and the International Federation of Accountants. International Journal of Government Auditing, 31(4), 20.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2022). INTOSAI. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/intosai/

Published on: 11/03/2022 | Last update: 11/03/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/intosai/”>Toolshero: INTOSAI</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Artikel door:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie