Communicatie strategie raamwerk

Communicatie strategie raamwerk - toolshero

Communicatie strategie raamwerk: in dit artikel wordt het communicatie strategie raamwerk praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over deze effectieve communicatie strategie binnen een team. In dit artikel vindt je tevens een communicatie strategie raamwerk template om direct aan de slag te gaan.

Wat is het communicatie strategie raamwerk?

Het Communicatie strategie raamwerk is een hulpmiddel voor het plannen van communicatie met jouw werknemers, klanten, leveranciers en investeerders. Je kunt gebruik maken van de Framework voor een ​​beter begrip van het bedrijf of om jouw reputatie te verbeteren bij mensen van wie de houding en acties het succes van uw bedrijf beïnvloeden.

Het communicatie strategie raamwerk identificeert elk van de groepen die je moet beïnvloeden en beschrijft de attitudes die je wilt hebben.

Gratis e-book bij Toolshero

Werknemers en potentiële werknemers moeten vertrouwen hebben in het bedrijf, het liefst nog het beschouwen als een geweldige plek om te werken. Daarnaast zijn de klanten, leveranciers en beleggers ook belangrijk. Klanten moeten geloven dat je aan hun behoeften voldoet met kwaliteitsproducten en uitstekende service.

Leveranciers moeten het gevoel hebben dat met jouw bedrijf samenwerken goed voor hun bedrijf is. Tot slot moeten beleggers erop kunnen vertrouwen dat jouw bedrijf goed wordt beheerd en goede vooruitzichten heeft voor de toekomst.

Een communicatie strategie raamwerk is een zeer belangrijke stuk dat de situatieanalyse en de implementatie van een sociaal en gedragsveranderingscommunicatieprogramma (SBCC) overbrugt. Het is een schriftelijk plan dat gedetailleerd beschrijft hoe een SBCC-programma zijn visie zal bereiken, gegeven de huidige situatie.

Effectieve communicatiestrategieën gebruiken een systematische proces- en gedragstheorie om communicatieactiviteiten te ontwerpen en te implementeren die duurzame sociale en gedragsverandering aanmoedigen.

De meeste communicatiestrategieën bevatten de volgende elementen:

 • Korte samenvatting van de situatieanalyse
 • Doelgroepsegmentatie
 • Programmatheorie om strategieontwikkeling te informeren
 • Communicatie doelstellingen
 • Benaderingen voor het bereiken van doelstellingen
 • Positionering voor de gewenste wijziging
 • Voordelen en berichten om de gewenste verandering aan te moedigen
 • Communicatiekanalen om berichten te verspreiden
 • Implementatieplan
 • Controle-en evaluatieplan
 • Begrotingen

Verschillende onderdelen van een communicatie strategie raamwerk hebben een eigen handleiding en moeten worden herzien tijdens de ontwikkeling.

Wat is een communicatiekader?

Een communicatie strategie raamwerk is een extern gerichte, visuele schets van activiteiten die de overkoepelende strategie van een organisatie of afdeling vormen. Het dient als de basis voor interne en externe berichten, waarbij alle prioriteiten en initiatieven worden georganiseerd in strategische drijfveren of pijlers die opklimmen naar een doel of doel op hoog niveau.

Een sterk kader is ambitieus, ontworpen om belanghebbenden te inspireren en aan te tonen hoe de organisatie werkt aan hun visie, doel of doelen. Als jouw strategie een huis bouwen is, is het kader de blauwdruk.

Een communicatie strategie raamwerk bevat doorgaans de volgende elementen:

 • Thema – het speelt in op het doel.
 • Strategische factoren of pijlers – afgestemd op de zakelijke prioriteiten, ambitieuze doelen en onderzoek.
 • Programma’s of initiatieven – elk onder de relevante strategische drijfveer of pijler.

Waarom communicatie strategie raamwerk?

Een communicatie strategie raamwerk zet de toon en richting, zodat alle communicatie-activiteiten, producten en materialen in overeenstemming werken om de gewenste verandering te bereiken. Strategische activiteiten en materialen bevorderen eerder verandering.

Daarnaast, stelt een communicatie strategie raamwerk belanghebbenden en partners ook in staat input te leveren en overeenstemming te bereiken over de beste manier om vooruitgang te boeken. Met een overeengekomen communicatie strategie raamwerk hebben medewerkers en partners een kaart waarnaar ze kunnen verwijzen via de verschillende fasen van programma-ontwikkeling.

Het programmateam, inclusief programmabeheerders en communicatiespecialisten moeten nauw samenwerken met relevante belanghebbenden en partners om het communicatie strategie raamwerk te ontwikkelen. Participatie van individuen en groepen die direct door het probleem worden getroffen, is zeer van belang. De actieve betrokkenheid vanaf het begin kan de impact van het programma vergroten en leiden tot duurzaamheid op de lange termijn.

Het aantal mensen dat betrokken is bij het ontwikkelen van een communicatie strategie raamwerk is afhankelijk van het doel van de strategie (een marketingstrategie voor een enkel product vereist bijvoorbeeld minder mensen, terwijl een uitgebreide nationale strategie voor het vergroten van de vraag meer mensen zou betrekken).

Een communicatie strategie raamwerk moet worden ontwikkeld nadat de analyses (situatie, doelgroep en programma) zijn uitgevoerd. De strategie moet definitief zijn voordat materialen of activiteiten worden gemaakt en het programma wordt uitgevoerd.

Het ontwikkelen van een communicatie strategie raamwerk is de eerste stap in het creëren van een aantrekkelijk verhaal om het merk te verheffen. Het zorgt voor consistent berichtenverkeer, wat essentieel is voor het opbouwen van merkvertrouwen. Vanuit een intern standpunt definieert een raamwerk uw strategische focus en geeft het team een ​​duidelijke visie op wat ze willen bereiken. Voor externe doelgroepen illustreert een kader duidelijk het kerndoel en illustreert dit hoe uw acties overeenkomen met uw bedoelingen.

Niet alleen houdt een communicatie strategie raamwerk alles overzichtelijk, maar het inspireert en begeleidt ook tot actie. Een raamwerk gaat in op de vragen Waarom, Wat en Hoe, waardoor belanghebbenden begrijpen waarom het belangrijk voor hen is en hoe zij actieve deelnemers kunnen zijn bij het bereiken van uw strategische doelen.

Zonder een communicatie strategie raamwerk loopt je het risico op inconsistente berichten, een onsamenhangende strategie en een gebrek aan richting.

Aan de slag met de communicatie strategie raamwerk

Tijdens het ontwikkelen van een communicatie strategie raamwerk, kom je meer te weten over de werkelijke houding van elke groep en vergelijk je de resultaten met het doel. Onderzoek de publicaties die elke groep leest en controleer ze om verwijzingen naar het bedrijf of de producten te vinden. Zoek naar vergelijkbare informatie op sociale netwerksites. Vraag verkoopvertegenwoordigers naar hun mening over de houding van klanten.

Stappenplan communicatie strategie raamwerk

Stap 1: Bepaal de methode voor het betrekken van belanghebbenden en partners

Er zijn verschillende manieren om stakeholders en partners te betrekken bij het ontwikkelen van een communicatie strategie raamwerk. Deze stap is van belang om waardevolle, bredere input te hebben. Een gebruikelijke methode is om een ​​participerende stakeholderworkshop te houden waar programmamedewerkers en stakeholders gezamenlijk elk onderdeel van de strategie ontwikkelen.
De volgende stappen schetsen de inhoud die moet worden ontwikkeld voor de strategie.

Stap 2: Schrijf een korte samenvatting van analyses

Om een ​​communicatie strategie raamwerk effectief te laten zijn, moet het team een ​​goed begrip hebben van alle factoren die van invloed kunnen zijn op communicatie-inspanningen. Bekijk de situatie, het publiek en programma-analyses die het team heeft uitgevoerd en schrijf een korte samenvatting van hun bevindingen. Informatie opnemen over:

 • Aard en omvang van het probleem (omvang en ernst, gewenst gedrag)
 • Potentieel publiek (kenmerken, barrières en facilitators om te veranderen)
 • Beschikbare middelen (financieel, menselijk kapitaal,)
 • Communicatieomgeving (beschikbaarheid en gebruik van communicatiekanalen, wat andere organisaties doen)
 • Gebieden voor programmatische verbetering (als het programma al bestaat) of focus (als het programma net begint)

Geef hierbij kopieën van de samenvatting aan alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de strategieontwikkeling.

Stap 3: Selecteer een theorie

SBCC-programma’s zijn effectiever wanneer ze gebaseerd zijn op sociale en gedragswetenschappelijke theorieën. Een programmatheorie biedt een kaart om naar het probleem te kijken, interventies te ontwerpen en het succes van het programma te evalueren. Selecteer op basis van de resultaten van de analyses een theorie die de strategieontwikkeling zal begeleiden.

Zoek een of meer theorieën die passen bij de behoeften van het programma, op basis van inzicht in het probleem, de omgeving en het publiek.

Stap 4: Selecteer doelgroepen

Terwijl de situatie- en doelgroepanalyses potentiële doelgroepen voor het programma identificeerden, worden tijdens de ontwikkeling van een communicatie strategie raamwerk definitieve beslissingen genomen over de prioriteit en het beïnvloeden van doelgroepen. Bekijk de situatie en doelgroepanalyses, waarbij je bijzondere aandacht besteedt aan de doelgroepkenmerken en barrières voor verandering die in de samenvatting worden beschreven (stap 2). Segmenteer die potentiële doelgroepen vervolgens in groepen met vergelijkbare behoeften, voorkeuren en kenmerken.

Bepaal uit deze segmenten de prioritaire doelgroep. Om de doelgroep te selecteren, kan het nuttig zijn om de vragen in de onderstaande tabel te stellen. Over het algemeen is de groep met de hoogste rang de beste keuze voor een primaire doelgroep.

Bepaal vervolgens het beïnvloedende publiek. Om invloedrijk publiek te selecteren, vraag je welk publiek het prioritaire publiek sterk beïnvloedt, zowel direct als indirect.

Zodra het strategieteam een ​​prioritair publiek en zijn beïnvloedende publiek heeft bepaald, ontwikkel je publieksprofielen voor elk. De profielen moeten het geselecteerde publiek tot leven brengen door het verhaal van een ingebeelde persoon uit het publiek te vertellen. Neem informatie op over het gedrag, de motivaties, emoties, waarden, attitudes, beroep, leeftijd, religie, geslacht en woonplaats van het publiek. Zie de gids voor doelgroepanalyse voor meer informatie over het ontwikkelen van profielen.

Stap 5: Communicatiedoelstellingen ontwikkelen

Communicatiedoelstellingen vermelden duidelijk en beknopt de beoogde impact van communicatie-inspanningen. Ze beantwoorden de vraag: “Wat kan communicatie helpen om de visie te bereiken gezien de belangrijkste beperking?” Communicatiedoelstellingen moeten gericht zijn op het aanpakken van de belangrijkste beperking, of de grootste communicatie uitdagingen, het team geïdentificeerd (raadpleeg de korte samenvatting van de analyses die het team heeft voorbereid.

Bekijk de visie of de algemene doelstelling die voor de campagne is vastgesteld (bijvoorbeeld een toename van de opname van gezinsplanning (FP)) om er zeker van te zijn dat communicatiedoelen bijdragen aan die visie. Bepaal vervolgens op basis van de belangrijkste beperking voor elk doelgroepsegment wat moet veranderen. Het programma moet mogelijk gedrag, vaardigheden, kennis, beleid, normen of attitudes veranderen.

Vul in het werkblad communicatiedoelstellingen elk doelgroepsegment in, hun belangrijkste beperkingen en de gewenste wijziging.

Bepaal vervolgens hoeveel verandering het programma verwacht te zien. Dit moet een numerieke of procentuele wijziging zijn. Onderzoek onderzoeken om het huidige niveau of de status van gedragingen te vinden. Geef het huidige en gewenste niveau op, bijvoorbeeld ‘een toename van 50 procent naar 80 procent’. Voeg dit toe aan de kolom ‘Hoeveel verandering’ van het werkblad.

Stel ten slotte het tijdsbestek in voor de verwachte wijziging. Dit kunnen maanden of jaren zijn. Vermeld de begin- en einddatum. Voeg deze informatie toe aan de kolom “tijd” van het werkblad.

Stap 6: Selecteer strategische benaderingen

Bepaal hoe het programma zijn communicatiedoelstellingen zal bereiken door strategische benaderingen te selecteren. Gewoonlijk zullen verschillende benaderingen worden gebruikt, hetzij op een gefaseerde manier of tegelijkertijd.

Bekijk de samenvatting voor informatie over de behoeften / voorkeuren van het publiek en de communicatieomgeving. Maak een lijst met benaderingen die het publiek zouden bereiken en communicatiedoelstellingen zouden bereiken. Overweeg het volgende bij het selecteren van benaderingen:

 • Complexiteit, gevoeligheid en omvang van het probleem dat wordt aangepakt
 • Effectiviteit van de voorgestelde aanpak voor het probleem dat wordt aangepakt
 • Geletterdheidsniveaus onder het publiek
 • Gewenst bereik
 • Kosten van nadering
 • Leeftijd, media en digitale toegang en andere relevante doelgroepkenmerken
 • Theorieën geselecteerd

Gebruik strategische benaderingen om mogelijke benaderingen, hun voor- en nadelen, beschikbare middelen en andere opmerkingen te vermelden. Rangschik vervolgens de benaderingen op basis van die informatie. Selecteer de beste benaderingen, rekening houdend met welke mix van benaderingen een groot deel van het publiek effectief en efficiënt zal bereiken.

Stap 7: Bepaal de positionering

Bepaal hoe het programma de gewenste wijzigingen (zoals beschreven in de doelstellingen) zo positioneert dat ze opvallen. Positionering bepaalt hoe het publiek de veranderingen waarneemt die worden gevraagd door een duidelijk voordeel en een aantrekkelijk beeld van de verandering te presenteren.

Denk na over wat het gedrag, de services of producten van het programma onderscheidt van de concurrentie. Moderne anticonceptiva zijn bijvoorbeeld effectiever dan ontwenning en geven de vrouw meer controle over haar eigen vruchtbaarheid, die zowel vrouwen als mannen kan aanspreken. Noteer de unieke verschillen tussen de programmapraktijken. Beoordeel kort de kenmerken en behoeften van het publiek.

Maak een positioneringsverklaring die het gedrag, product of dienst benoemt; het unieke verschil dat het onderscheidt; en het voordeel.

Stap 8: Identificeer de belangrijkste voordelen en ondersteuningspunten

Identificeer verschillende voordelen die het publiek zal ontvangen van het aanbrengen van de verandering die het programma promoot. Het voordeel moet worden afgestemd op datgene waar het publiek om geeft en groter zijn dan de persoonlijke kosten van verandering. Het helpt om je voor te stellen dat het publiek zegt: “Hoe kan dit mij helpen?”

Stap 9: Ontwerp kernboodschapspunten

Schets voor elke doelgroep de kerninformatie – kernboodschapspunten – die moet worden overgebracht in alle berichten en activiteiten, door alle partners die de strategie uitvoeren. Deze belangrijke berichtpunten worden op verschillende manieren geleverd, afhankelijk van de aanpak.

Houd er rekening mee dat belangrijke berichtpunten niet hetzelfde zijn als de uiteindelijke creatieve berichten die via de verschillende benaderingen en kanalen worden afgeleverd. Dit zijn de belangrijkste ideeën die moeten worden opgenomen in de uiteindelijke creatieve berichten.

Stap 10: Selecteer kanalen

Bepaal welke communicatiekanalen het publiek het beste bereiken. Het is effectief om verschillende kanalen te gebruiken, rekening houdend met het feit dat er geen perfect kanaal is. Er zijn vier brede categorieën kanalen:

 1. Interpersoonlijk
 2. Op gemeenschap gebaseerd
 3. Massamedia
 4. Digitale en sociale media

Veel communicatiestrategieën geïdentificeerd een leidend kanaal en ondersteunende kanalen. Selecteer een mix van kanalen die logisch zijn voor de strategie, rekening houdend met:

 • Sterke en zwakke punten van elk kanaal
 • Geplande benaderingen
 • Doelgroepgewoonten en kanaalvoorkeuren
 • Communicatie omgeving
 • Programma- en communicatiedoelstellingen
 • Pas tussen berichten en kanalen
 • Beschikbare bronnen

Stap 11: Overzicht activiteiten

Met de gekozen benaderingen en kanalen kan het team activiteiten schetsen die zullen leiden tot het bereiken van de doelstellingen. Activiteiten moeten specifiek zijn en gerelateerd zijn aan elk kanaal.

Enkele voorbeelden kunnen zijn: het ontwikkelen van een begeleidingsgids, het produceren van een radioserie drama, het uitvoeren van community folk drama’s, het ontwikkelen van een app, het ontwerpen van een website of het houden van community discussiegroepen.

Stap 12: Ontwikkel een implementatieplan

Het implementatieplan beschrijft het wie, wat, wanneer en hoeveel van een communicatie strategie raamwerk. Het behandelt partnerrollen en verantwoordelijkheden, activiteiten, tijdlijn en budgetoverwegingen.

Om rollen en verantwoordelijkheden te bepalen, moet je eerst overwegen welke competenties en vaardigheden nodig zijn om de doelstellingen en benaderingen te bereiken die in de strategie worden uiteengezet.

Stap 13: Stel een budget op

Kijk naar de brede categorieën of competenties voor de strategie. Brainstorm over mogelijke kosten voor elke categorie. Voor onderzoek kunnen bijvoorbeeld mogelijke kosten zijn: salaris om instrumenten te ontwikkelen, afdrukkosten voor vragenlijsten, training voor gegevensverzameling, reiskostenvergoedingen of salaris voor gegevensanalyse.

Word lid van Toolshero


Schat het benodigde bedrag voor elke hoofdcategorie en maak een conceptbegroting met behulp van de Budget-sjabloon.

Stap 14: Ontwikkel een monitoring- en evaluatieplan

Maak tijdens de ontwikkeling van de strategie een ontwerpplan met communicatie-indicatoren, methoden voor monitoring en evaluatie en hulpmiddelen die zullen worden gebruikt om de voortgang te volgen en de effecten te evalueren.

Communicatie strategie raamwerk template

Nu je de theorie over een communicatie strategie raamwerk template hebt gelezen kun je jouw kennis in praktijk toepassen. Begin en ga aan de slag met deze template.

Download het communicatie strategie raamwerk template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over een communicatie strategie raamwerk of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat deze strategie effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Shaw, K. (2005). Getting leaders involved in communication strategy. Strategic Communication Management, 9(6), 14.
 2. Steyn, B. (2004). From strategy to corporate communication strategy: A conceptualisation. Journal of Communication management, 8(2), 168-183.
 3. Tarone, E. (1981). Some thoughts on the notion of communication strategy. TESOL quarterly, 15(3), 285-295.
 4. Tarone, E. (1980). Communication strategies, foreigner talk, and repair in interlanguage 1. Language learning, 30(2), 417-428.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2020). Communicatie strategie raamwerk. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/communicatie-strategie-raamwerk/

Gepubliceerd op: 09/07/2020 | Laatste update: 14/09/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/communicatie-strategie-raamwerk/”>Toolshero: communicatie strategie raamwerk</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie