Delphi Methode: de uitleg

Delphi methode - ToolsHero

Delphi methode: in dit artikel wordt Delphi methode, wat ontwikkeld is door RAND Corporation praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige besluitvorming en probleemoplossing tool.

Wat is de Delphi methode?

Van oorsprong is de Delphi methode een techniek om de toekomst te voorspellen. Het werd in 1950 ontwikkeld door RAND Corporation, in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht.

De RAND Corporation is een Amerikaanse denktank, die in 1946 werd opgericht door de Amerikaanse luchtmacht. Een paar jaar later werd de organisatie onafhankelijk zonder winstoogmerk. Van oorsprong was de Delphi methode bedoeld om de impact van technologie op oorlogsvoering te voorspellen.

Gratis e-book bij Toolshero

Met de methode wordt aan een groep deskundigen gevraagd om anoniem een vragenlijsten in te vullen en vervolgens weer feedback op elkaars antwoorden te geven. Dit proces herhaalt zich. Het doel is om tot concrete oplossingen te komen, waarbij er een deskundige consensus is bereikt.

Werkwijze

Bij de Delphi methode wordt gebruik gemaakt van een zorgvuldig ontworpen vragenlijst, die in verschillende ronden wordt ontwikkeld en toegespitst. Soms wordt er gebruikt gemaakt van een interview.

De ingeschakelde deskundigen vullen de lijst anoniem in en worden vervolgens geconfronteerd met elkaars kennis en standpunten. Zij kennen elkaar niet en weten niet wie er nog meer in het panel van deskundigen plaats hebben.

Er is een terugkoppeling mechanisme; verkregen informatie wordt vastgelegd en op gezette tijden aan de deelnemers gerapporteerd als onderdeel van een nieuwe poging tot informatieverwerking.

Het gaat bij de terugkoppeling niet alleen om de feitelijke toekomstverwachtingen die geuit worden, maar vooral ook om de argumenten en de overwegingen die aan die verwachtingen ten grondslag liggen. Zo wordt toegewerkt naar een gefundeerde gemeenschappelijke stellingname.

Door de deelnemers bij elke nieuwe ronde te confronteren met elkaars ideeën en inzichten kan er toegewerkt worden naar een consensus. De Delphi methode vraagt de adviezen van deskundigen op deze manier op. Het aantal deelnemers is niet van belang.

Wel moet er de garantie zijn dat uiteenlopende belangen en probleemdefinities aan bod komen, zodat een probleem of onderwerp vanuit verschillende standpunten bekeken en besproken wordt en alle deelnemers respect voor elkaars inbreng hebben.

Delphi methode model - toolshero

Elementen binnen de Delphi methode

De Delphi methode behoort tot de onderzoekstechniek die ook wel bekend staat als ‘interactief survey’, waarin dialoog met het publiek wordt aangegaan.

Er wordt uitgegaan van een mondig onderzoeksveld, dat in principe in staat is zelf de vereiste expertise in te brengen. Gemikt wordt op een oplossing die bestaat uit de kennis vanuit het onderzoeksveld, in plaats van kennis erover.

Belangrijke elementen binnen de Delphi methode zijn:

  • Er is sprake van de mening van een beperkte groep deskundigen of mensen die vanuit hun ervaring, kennis van het onderwerp hebben.
  • De onderwerpen waarover een organisatie via de Delphi methode uitspraak wil hebben, worden langs subjectieve wijze verkregen; de mening van de groep deskundigen is dus erg belangrijk.
  • De groep deskundigen werkt naar een consensus toe, via een stapsgewijze terugkoppeling van informatie, door middel van herhaling van de vraagstelling en feedback op elkaars antwoorden.

Toepassing van de Delphi methode

De toepassingsmogelijkheden van Delphi zijn legio; het is niet alleen toepasselijk voor het maken van prognoses of toekomstvoorspellingen, maar het kan ook bij het bepalen van ingewikkelde beleidsbeslissingen van pas komen.

In principe kan de Delphi methode voor de onderstaande situaties goed worden toegepast:

  1. Bij een organisatie waarbij de formele en informele communicatielijnen zijn dichtgeslibd of afwezig zijn. Door de anonieme werkwijze wordt persoonlijk contact voorkomen, waardoor vastgelopen verhoudingen niet nog meer schade oplopen en er meer ruimte is voor nieuwe oplossingen en er respectvoller met elkaars mening wordt omgegaan.
  2. Bij problemen die voornamelijk kunnen worden opgelost als meerdere deskundigen met elkaars uiteenlopende visies worden geconfronteerd. Ieders afzonderlijke subjectieve opvatting levert een bijdrage, waardoor hun gezamenlijke denkkracht zal leiden tot een effectieve aanpak.
  3. Bij oplossingen, die teveel onderhevig zijn aan individuele meningen en percepties van betrokkenen, kan het helpen om met een anonieme groep te werken, die onafhankelijk van elkaar hun mening over het probleem ventileren.
  4. Bij het ontbreken van objectieve gegevens, zoals klantbeoordelingen en andere publieksgroep beoordelingen. Wanneer de mening van al deze groepen belangrijk is in en specifieke probleemoplossing, werkt de Delphi methode zeer goed.

Het grote voordeel van de Delphi methode is de anonimiteit. Er wordt niet bekend gemaakt wie de deelnemers zijn, noch wie welke informatie heeft verstrekt. Dit voorkomt dat er een vertekening optreedt doordat deelnemers zich conformeren aan de mening van een deskundige die een zeer groot prestige heeft.

Delphi methode voorbeeld

Stel dat er bij een gemeente een probleem is omtrent het goed inlichten van bewoners in de verschillende woonwijken. Wanneer de Delphi methode hiervoor gebruikt gaat worden, dan zal deze gemeente allereerst een projectleider aanstellen en een groep deskundigen verzamelen, die zijdelings bij deze probleemstelling betrokken zijn.

Met de Delphi methode worden de deskundigen op het gebied van communicatie naar burgers toe, systematisch ingezet om dit probleem aan te pakken.

In de eerste ronde van de methode gaan de deelnemers een vragenlijst invullen, met hierin concrete vragen over de probleemstelling.

De projectleider maakt vervolgens een samenvattend verslag van alle ingevulde vragenlijsten en dat wordt vervolgens aan alle deelnemers teruggegeven. Door alle opvattingen en relevante informatie met elkaar te delen, zullen de deelnemers beter in staat zijn om te reflecteren over hun eigen opvattingen.

In de tweede ronde vullen de deelnemers opnieuw de vragenlijst in. Na elke ronde zullen de antwoorden van de deskundigen dichter bij elkaar komen te liggen, zonder dat zij elkaar beïnvloeden. Natuurlijk zijn hun eigen meningen en ideeën subjectief en gebaseerd op ieders individuele ervaring of kennis.

De deskundigen zijn overigens mensen uit het onderzoeksveld, die direct met de communicatie tussen bewoners en gemeente te maken hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een vertegenwoordiger vanuit elke buurt, een communicatiemedewerker vanuit de gemeente, een medewerker van een communicatiebureau en een vertegenwoordiger van de lokale krant.

Het proces van bevraging en feedback wordt herhaald totdat er consensus is bereikt tussen de deelnemers.

Door het bundelen van de aanwezige kennis van de deskundigen kunnen tenslotte aanbevelingen worden geformuleerd op basis van de completere informatie, met als resultaat dat er hoogwaardige en bruikbare aanbevelingen uit komen rollen.

Word lid van Toolshero

Delphi methode versus brainstormen

De Delphi methode wordt vaak vergeleken met brainstormen. Er is echter een essentieel verschil tussen de Delphi methode en de brainstormtechniek; bij de Delphi methode is er geen sprake van directe groepsinteractie. De deelnemers hebben geen gesprek met elkaar, kunnen niet met elkaar in discussie gaan en wakkeren elkaars ideeën niet aan, zoals dat wel bij brainstormen van toepassing is.

Wel krijgen zij bij de Delphi methode inzicht in elkaars individuele ideeën en kunnen daar later in een tweede sessie, wel op ingaan en daar op voortborduren. Daar waar een brainstormsessie bekend is om interactieve groepsbijeenkomsten, is er bij de Delphi methode sprake van het individueel nadenken over het probleem.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben je bekend met de Delphi methode en is het voor jou toepasbaar? Herken je de bovenstaande stappen en aandachtspunten of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succesfactoren die kunnen bijdragen aan het nemen van besluiten en het oplossen van problemen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Dalkey, N. C., Brown, B. B., & Cochran, S. (1969). The Delphi method: An experimental study of group opinion (Vol. 3). Santa Monica, CA: Rand Corporation.
  2. Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). The Delphi method: Techniques and applications (Vol. 29). Reading, MA: Addison-Wesley.
  3. Rowe, G., & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis. International journal of forecasting, 15(4), 353-375.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). Delphi methode. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/besluitvorming/delphi-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 21/01/2017 | Laatste update: 24/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/besluitvorming/delphi-methode/”>toolshero: Delphi methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie