× Close
Home » Posts tagged "Strategisch management" (Pagina 2)

Strategisch management

Wat is strategisch management?

Strategisch management omvat het formuleren en implementeren van belangrijke doelen en initiatieven die door het hogere management worden vastgesteld. Dit omvat ook het plannen en beheren van de middelen waarover een organisatie beschikt. Strategisch management vereist continue evaluatie van de bedrijfsprocessen en procedures, en de externe factoren die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering.

Wat is strategisch management?

Strategisch management omvat het formuleren en implementeren van belangrijke doelen en initiatieven die door het hogere management worden vastgesteld. Dit omvat ook het plannen en beheren van de middelen waarover een organisatie beschikt. Strategisch management vereist continue evaluatie van de bedrijfsprocessen en procedures, en de externe factoren die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering.

Het proces van strategisch management is leidend voor beslissingen en initiatieven op het hoogste niveau van een organisatie. Strategisch management wordt toegepast in alle sectoren en in bedrijven van elke omvang.

Strategisch management definitie

Strategisch management omvat het plannen, monitoren, analyseren en beoordelen van alle zaken die een organisatie nodig heeft om de vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Bedrijfsomgevingen veranderen voortdurend, en vereisen dat organisaties hun strategieën voortdurend optimaliseren. Strategisch management helpt organisaties om de huidige situatie te beoordelen en de effectiviteit van alternatieven strategieën te bepalen.

Oorsprong strategisch management

Strategisch management als zelfstandige discipline is ontstaan in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Invloedrijke figuren als Peter Drucker, Alfred Chandler, Igor Ansoff en Philip Selznick hebben belangrijke contributies gemaakt in deze ontwikkeling.

Voor 1960 werd de term strategie eigenlijk alleen gebruikt met betrekking tot oorlog, en niet met het doen van zaken. Na 1960 begonnen bedrijven met het starten van strategische planningsfuncties om het strategisch managementproces te overzien en managen.

Strategisch management proces

Het proces achter strategisch management is meer dan alleen een reeks stappen. Het is meer een filosofische benadering van het leiden van een organisatie. Het hogere management van een organisatie dient eerst een strategie uit te zetten en deze vervolgens toepassen. Strategisch management is het meest effectief wanneer iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van de strategie en begrijpt wat de implicaties van de strategie zijn op zijn of haar werk.

Ondanks dat strategisch management niet uit slechts een aantal stappen bestaat, kan het proces globaal worden onderverdeeld in vier stappen.

1. Omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse refereert naar het proces van het verstrekken, verzamelen en analyseren van informatie voor strategische doeleinden.

Accurate en relevante informatie uit de interne en externe omgeving van een bedrijf helpt het hogere management bij het vaststellen van factoren die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en andere ontwikkelingen in de sector. De omgevingsanalyse is een voortdurende activiteit, die zo goed mogelijk ontwikkelt moet worden door continue evaluatie.

2. Strategieontwikkeling

De ontwikkeling en formulering van de strategie is het tweede belangrijke element dat terugkomt in het strategische managementproces. Strategieontwikkeling omvat het proces om vast te stellen wat de beste manier van handelen is om de organisatie de doelstellingen te laten bereiken. Gebaseerd op de algemene strategie van een bedrijf formuleren de divisiemanagers de bedrijfs- en functionele strategieën.

3. Implementatie strategie

In de twee fasen die hierboven beschreven staan werd de strategie ontwikkeld en geformuleerd. In de derde fase van het proces van strategisch management wordt de strategie daadwerkelijk geïmplementeerd.

Implementatie van een strategie betekent zoveel als het in werking stellen van de nieuwe of aangepaste strategie. Deze fase omvat het ontwerpen van de structuur, het distribueren van middelen, ontwikkeling van het besluitvormingsproces en het aansturen van medewerkers.

4. Strategie evaluatie

Deze vierde stap is het belangrijkst van het gehele strategisch management proces. Enkele factoren en technieken die worden toegepast in deze fase zijn het beoordelen van interne en externe factoren, het meten van prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen. De evaluatie van strategieën zorgt ervoor dat zowel de strategie en de implementatie van de strategieën voldoet aan de doelstellingen van de organisatie.

Strategisch management concepten

Managementconsultanten en academici hebben in de loop der jaren verschillende kaders en concepten geïntroduceerd met betrekking tot strategisch management. De komst van deze nieuwe methoden en technieken weerspiegelen de gelijktijdige toegenomen focus op management, concurrentie en kosten. Hieronder staan enkele populaire en bekende methoden op het gebied van strategisch management kort beschreven.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse is waarschijnlijk de meest gebruikte tool voor strategisch management doeleinden. Deze tool is voortgekomen uit onderzoek naar bedrijfsbeleid aan de Harvard Business School. In dit onderzoek werd het concept van het afstemmen van competenties en de omgeving geïntroduceerd. Dit raamwerk werd later bekend als het acroniem SWOT. Lees er hier meer over.

Missie / visie statement

Een visieverklaring van een bedrijf gaat over de overkoepelende ambities van een bedrijf van wat zij hopen te bereiken in de toekomst.

De missieverklaring beschrijft wat de organisatie nu moet doen om de visie te realiseren.

De missieverklaring en visieverklaring worden vaak door elkaar gehaald. De twee ondersteunen elkaar, maar beschrijven wel verschillende zaken. Het definieert hoe de organisatie gaat verschillen van andere bedrijven in de branche.

Word lid van Toolshero

Porter’s Five Forces

Porter’s Five Forces model is een model dat vijf verschillende concurrentiekrachten beschrijft en analyseert hoe deze zich vormen in elke industrie. De tool helpt bij het bepalen van de zwakke en sterke punten van een industrie. De Five Forces analyse wordt dikwijls gebruikt om de structuur van een sector te beschrijven om daarop vervolgens een strategie te vormen.

BCG matrix

De BCG-matrix, of product portolio matrix van de Boston Consulting Group is ontworpen om het hogere management te ondersteunen met strategische planning voor de lange termijn. Het is tevens geschikt om het bedrijf te helpen verschillende groeimogelijkheden te overwegen. Dit model staat ook wel bekend als het groei / aandeel matrix.

Vliegwielmodel van Jim Collins

maart 13th, 2024

Vliegwielmodel: dit artikel beschrijft op praktische wijze het vliegwielmodel, gecreëerd door Jim Collins. Naast wat het is, belicht dit artikel ook het Doom Loop-effect en de signalen die hierbij betrokken zijn. Na het lezen begrijpt u de definitie …

Co-creatie: de uitleg en betekenis

maart 7th, 2024

Co-creatie: in dit artikel wordt het co-creatie concept, ontwikkeld door C. K. Prahalad en Venkat Ramaswamy praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis en definitie, wordt ook de oorsprong, het belang van samenwerking, de vormen van co-creatie voorbeelden, …

Corporate Governance: de uitleg en betekenis

maart 7th, 2024

Corporate Governance: in dit artikel wordt Corporate Governance praktisch uitgelegd. Dit artikel belicht de betekenis van corporate governance, welke belanghebbenden erbij betrokken zijn, hoe het er in de praktijk kan uitzien (bij Enron) en wat er van bestuursleden verwacht wordt. …

Ansoff matrix model: uitleg plus voorbeeld

maart 7th, 2024

Ansoff matrix model: in dit artikel wordt de Ansoff matrix model, ook bekend al Ansoff Growth Matrix van Igor Ansoff praktisch uitgelegd. Naast de inleiding wordt deze matrix uitgebreid uitlegd per onderdeel samen met 1 of meerdere voorbeelden. Echter …

Balanced Scorecard: de uitleg en template

maart 7th, 2024

Balanced Scorecard (BSC): in dit artikel wordt de Balanced Scorecard of BSC van Robert Kaplan en David Norton praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat dit handige prestatiemanagement model is, wordt de relatie metd e balans toegelicht en de stappen …

7S model van McKinsey: de uitleg plus voorbeeld

maart 7th, 2024

7S model van McKinsey: in dit artikel wordt het 7S model van McKinsey van voormalige McKinsey medewerkers Tom Peters en Robert Waterman jr. uitgelegd. Dit artikel licht elk onderdeel toe vanuit de theorie, wel praktisch benaderd en vervolgens wordt …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress