Jidoka

DILO methode

Spaghetti diagram

Sakichi Toyoda

Taiichi Ohno

Just in time methode

5S systeem