PDCA cyclus

Poka Yoke methode

Shigeo Shingo

Jidoka

Spaghetti diagram

Sakichi Toyoda