Porter’s Generic Strategies

Bowman Strategy Clock

Co-creatie

3C model (Ohmae)

Kraljic Inkoop portfolio matrix

Waardeposities (Treacy & Wiersema)

Blue Ocean Strategy (BOS)