INK model invullen: de uitleg

INK model - ToolsHero

INK model: in dit artikel wordt het concept INK model praktisch uitgelegd. Naast wat het model is, belicht dit artikel ook de tien aandachtsgebieden inhoudelijk, en leer je hoe je dit model kunt invullen aan de hand van een verwijzing naar best practices. Tot slot worden de vijf fundamentele kenmerken uitgelicht. Na het lezen begrijp je de basis van deze management en strategie tool. Veel leesplezier!

Wat is het INK model?

INK betekent het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) en heeft zijn bekendheid te danken aan het ontwikkelde management model, het INK model. De visie en kerngedachte van het INK model zijn gericht op het continue streven naar balans binnen de interne stakeholders, resultaten, inspanningen, ten behoeve van de beoogde prestaties.

Om dit te bereiken zijn er negen elementen geformuleerd die door de toepassing van de Deming-cyclus (Plan-Do-check-Act) beheerst, gestabiliseerd en vervolgens gestandaardiseerd kunnen worden om zo mee te gaan in de dynamiek van organisaties.

Gratis e-book bij Toolshero

Het INK model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties als zelfevaluatie- en stuurmiddel. Vaak worden deze zelfevaluaties uitgevoerd door externe gecertificeerde auditors om zo een onafhankelijk beeld van de organisatie te krijgen. Door middel van het INK model wordt de volwassenheid van de organisatie bepaald en worden verbeterpunten geïdentificeerd.

Het INK model helpt organisaties bij het in kaart brengen van mogelijk verbeterpotentieel.

De tien aandachtsgebieden van het INK model

Het INK model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden, te weten: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en één gebied voor continue verbetering, die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. De organisatiegebieden gaan vooral over hoe de organisatie dient te zijn ingericht.

De resultaatgebieden zijn de doelstellingen en prestaties die gekoppeld zijn aan de organisatie. Het laatste aandachtsgebied gaat over het zelf lerend vermogen van een organisatie.

ink management model voorbeeld - toolshero

Figuur 1 – 10 deelgebieden van het INK management model

Leiderschap

Leiderschap binnen het INK model gaat over de houding en het gedrag van alle mensen binnen de organisatie die een richtinggevende verantwoordelijkheid hebben, dus alle directeuren, managers, teamleiders, etc.

Zij moeten een inspirerende en drijvende kracht zijn achter het continu verbeteren van een organisatie. Missie, visie en de definitie van de kracht en bestaansredenen van de organisatie valt binnen dit aandachtsgebied.

Management van personeel

Het management van het personeel gaat over het volledig benutten van het potentieel aan kennis en kunde binnen de organisatie zodat op optimale wijze kan worden gewerkt aan continue verbetering.

Naast erkenning, waardering en respect gaat het ook om het helpen bij persoonlijke ontwikkeling en het benutten van hun competenties.

Strategie en beleid

Het aandachtsgebied ‘Strategie en beleid’ staat voor de manier waarop de organisatie haar missie en visie vertaalt naar de doelstellingen voor alle mensen binnen de organisatie.

Wat betekent de missie van de organisatie voor mij als individu en als afdeling? Wat zijn de gestelde doelen en hoe denkt men deze te gaan bereiken?

In dit gebied staat centraal hoe een organisatie door continu te verbeteren een excellente organisatie kan worden. Communicatie in deze is een belangrijk aandachtspunt.

Management van middelen

Dit is de wijze waarop er met de middelen (financiën, materialen, informatie, gebouwen, etc.) van de organisatie wordt omgegaan.

Er moet getracht worden de ter beschikking staande middelen zo goed mogelijk te benutten. Naast middelen is het ook van belang om aandacht te hebben voor de wijze van samenwerking met leveranciers en partners om zo toegevoegde waarde in de keten te versterken en te vergroten.

Management van processen

Het management van processen gaat over de organisatie (vanuit strategie en beleid) hoe ze haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en verbetert of vernieuwt.

Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. De effectiviteit van de processen wordt gemeten aan de hand van evaluaties met interne en externe klanten.

Medewerkers

Bij dit aandachtsgebied gaat het om de mening en beleving vanuit de medewerkers. In hoeverre zijn de medewerkers van de organisatie tevreden?

Een belangrijk punt want ontevreden medewerkers maken ontevreden klanten. Wat wordt er gedaan om het personeel tevreden te krijgen / houden?

Klanten en partners

Waardering door klanten, partners en leveranciers is een belangrijk aandachtsgebied omdat dit iets zegt over het succes van de dienstverlening vanuit de organisatie. Hierbinnen zijn zowel wisselende rollen als langdurige en intense samenwerkingsverbanden in te onderscheiden.

Is de klant tevreden over het door ons geleverde eindresultaat en is de klant tevens tevreden met de manier waarop het eindresultaat tot stand komt? Dit geldt overigens voor de ene organisatie sterker dan voor de andere. Wat wordt er gedaan om de klant tevreden te krijgen / houden?

Maatschappij

Dit aandachtsgebied zegt iets over hoe de organisatie in de maatschappij staat. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zegt iets over zaken zoals milieu, maatschappij en de ontwikkelingen daarbinnen. Dit staat centraal binnen dit aandachtsgebied.

Wat doet de organisatie terug voor de maatschappij en hoe wordt dat ervaren door de maatschappij? (recyclen, kinderopvang zijn hier voorbeelden van). De actieve betrokkenheid bij de maatschappij is in dit gebied dus van belang.

Bestuur en financiers

Continuïteit van een organisatie wordt voornamelijk bepaald door het bestuur en de eventuele financiers. Dit aandachtsgebied gaat voornamelijk over zowel de financiële als operationele resultaten, die in lijn behoren te zijn met de strategische doelstellingen, de te verwachten rendement en de eventuele bevordering in de marktpositie.

De organisatie moet zich afvragen in hoeverre zij haar doelstellingen (financieel en operationeel) weet te realiseren. In hoeverre wordt voldaan aan de verwachtingen van financieel belanghebbenden? Benchmarking, het vergelijken van resultaten met andere ondernemingen, is hier bij een geliefd instrument.

INK model : Continu verbeteren en vernieuwen

Bij het aandachtsgebied continu verbeteren en vernieuwen gaat het over de conditie van de organisatie.

Is de organisatie in staat om mee te gaan in de dynamiek van de markt, meer te doen met minder in tijden van bezuinigingen en kan de effectiviteit continue worden verbeterd?

Reflectie, adoptie van informatie, techniek en nieuwe ontwikkelingen zijn primaire zaken die binnen dit aandachtsgebied centraal staan.

INK model voorbeeld

Om een voorbeeld te hebben voor de diverse werkwijzen ingevuld kunnen worden in het INK model, kun je kijken naar best practices. INK heeft het model opgesteld aan de hand van een organisatiestructuur. Daarna kan het model ingevuld worden met de actuele gegevens van jouw eigen bedrijf of organisatie.

Ook is het model in te vullen met voorbeelden vanuit best practices, ook wel beste werkwijzen genoemd.

Vijf fundamentele kenmerken van het INK model

Het INK model is een praktijk managementmodel dat geënt is op de structuur en cultuur van succesvolle Europese organisaties. Hierdoor heeft het INK model vijf fundamentele kenmerken, te weten:

1. Inspirerend Leiderschap in harmonie met het INK model

Leiderschap door de organisatie heen vanuit de top, gedreven door visie, realistische ambities en commitment.

2. Bouwen op vertrouwen

Iedereen weet wat zijn/ haar bijdrage moet zijn om tot een totaal goed eindresultaat te komen.

3. Samenwerking vanuit het INK model

Samen sta je sterker en doe je meer. Respect naar elkaar en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen dragen bij aan het behalen van succes.

4. Resultaatgerichtheid

De personen met leidinggevende verantwoordelijkheid sturen op resultaten en houden de waarderingen van belanghebbenden in balans.

5. Continu verbeteren en vernieuwen

Tijd en aandacht is noodzakelijk voor kritische zelfreflectie en verbetering. Trends en bijzondere afwijkingen worden geanalyseerd en worden ondervangen door duurzame verbeteringen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de toepassing van het INK model? Herken het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die bij kunnen dragen aan goede strategie uitvoering?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. INK (2014). INK-managementmodel. website INK: http://www.ink.nl/model/ink-managementmodel, website visited on 22-04-2014.
  2. Ahaus, K. & Diepman, F. (2005). Balanced scorecard & INK management Tool. Kluwer.
  3. Dorr, D. & Zuidema, J. (2002). Werken met het INK – managementmodel. Kluwer.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2009). INK model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/ink-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 15/01/2009 | Laatste update: 04/06/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/ink-model/”>Toolshero: INK model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Eén reactie op “INK model invullen: de uitleg”

  1. Marja Glaubitz schreef:

    Een goed leesbaar en inhoudelijk bruikbaar stuk.

Geef een reactie