ABA methode: de uitleg en autisme

ABA methode - toolshero

ABA methode: in dit artikel wordt ABA methode praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook de theorie als therapie bij het verbeteren van vaardigheden, de achtergrond, de kenmerken, de omgeving als een fundamenteel onderdeel van menselijk gedrag en hoe deze wordt gebruikt op het gebied van autismespectrumstoornissen. Veel plezier met lezen!

Wat is de ABA methode?

De ABA methode (Applied Behaviour Analysis (ABA)) is een wetenschappelijke techniek gericht op het veranderen van gedrag en de conditionering ervan in relatie tot de omgeving. Deze methode kan helpen het gedrag van een persoon positief te veranderen om sociale voordelen te behalen in de manier waarop iemand omgaat met mensen en met zijn / haar omgeving.

De ABA methode begint met de volgende vragen om het gedrag vast te stellen en aanpassingen van menselijk gedrag te ontdekken.

Gratis e-book bij Toolshero

 • Waarom doen mensen bepaalde dingen op basis van hun gedrag?
 • Hoe reageren mensen op hun omgeving?
 • Hoe helpt de omgeving het gedrag van mensen te verbeteren?
 • Hoe draagt hun omgeving bij aan het verbeteren van hun leven?
 • Hoe kunnen ze op basis van hun gedrag hun interpersoonlijke relaties met anderen verbeteren?

Met deze vragen kan de ABA techniek op progressieve wijze bijdragen aan het verbeteren van menselijk gedrag.

De ABA methode wordt gebruikt in de vakgebieden psychologie en onderwijs voor de interventie bij en ondersteuning van mensen met beperkingen en stoornissen zoals autisme, Asperger, angststoornissen, negatieve stemming en meer.

Deze ABA techniek helpt deze mensen ook met dagelijkse activiteiten zoals sociale interactie, prestaties op school en communicatieve vaardigheden.

De ABA methode is bedoeld voor het observeren en begeleiden van de ontwikkeling van processen die leiden tot merkbare gedragsveranderingen en laat zien hoe gedrag wordt beïnvloed door de omgeving van een persoon. Gedrag is daarom essentieel om de gevolgen van het handelen en de keuzes van een persoon vast te stellen.

De ABA methode als therapie voor de verbetering van vaardigheden

De ABA methode wordt toegepast als therapie. Het doel is om bepaald gedrag dat positief en nuttig is te stimuleren en tegelijkertijd negatief, ongezond te gedrag te verminderen. Dergelijk schadelijk gedrag kan gevolgen hebben voor het leren en de sociale interactie van de persoon.

Deze therapie helpt ook bij de ontwikkeling van de vaardigheden van een persoon op het vlak van communicatie, taal, sociale interactie, geheugen en leren. Zoals eerder beschreven, wordt deze techniek regelmatig gebruikt voor kinderen met autisme en andere stoornissen om ze te helpen bij cognitieve processen en de ontwikkeling van vaardigheden.

De precieze behandeling is flexibel en kan worden aangepast aan de situatie van de patiënt en zijn of haar behoeften. Het is noodzakelijk om de behoeften van de persoon, in dit geval het kind, vast te stellen. Zo kan er een begin gemaakt worden met het aanleren van de vaardigheden waar hij of zij in het dagelijks leven iets aan heeft, op school en daarbuiten.

Het gedrag wordt geanalyseerd en het is belangrijk dat er follow-up plaatsvindt om positieve gedragsveranderingen te stimuleren. Dit gedrag kan worden beloond om ervoor te zorgen dat het kind positief gedrag zal herhalen.

De therapeut moet vervolgens het doelgedrag dat de persoon nodig heeft, bepalen. Elke keer dat de persoon gedrag en vaardigheden ontwikkelt die tot positieve resultaten leiden, wordt hij of zij beloond. Deze erkenning of beloning is belangrijk voor de patiënt, omdat het hem / haar motiveert en aanmoedigt om het pad naar succes verder te ontwikkelen. Uiteindelijk zal het leiden tot een gedragsverandering die van wezenlijk belang is voor het dagelijks leven van de persoon en onderdeel wordt van wie hij / zij is.

Achtergrond van de ABA methode

Al decennia passen psychologen en pedagogen gedragsanalyse toe met het doel om het gedrag van iemand te veranderen. Dit betreft vaak negatief gedrag. De ABA methode wordt gebruikt om positief gedrag te ontwikkelen dat bijdraagt aan het welzijn van een persoon.

De de ABA methode wordt voor de hierboven beschreven doeleinden gebruikt, maar ook voor andere situaties. Denk bijvoorbeeld aan de klas, aan verslavingsproblematiek, veiligheid en functioneren op het werk, positief gedrag in de dagelijkse omgeving en meer.

De faculteit voor menselijke ontwikkeling en gezinsleven aan de universiteit van Kansas is de oprichter van de Journal of Applied Behaviour Analysis. Dit is een wetenschappelijk tijdschrift over onderzoek met betrekking tot Applied Behaviour Analysis. Het tijdschrift is in 1968 voor het eerst uitgebracht en wordt gepubliceerd door Wiley-Blackwell namens de Society for the Experimental Analysis of Behavior.

Professionals kunnen in hun werk ook te maken krijgen met de interventieprocessen van ABA gedragsprincipes. De efficiëntie van de ontwikkeling van gedragsverbeteringen kan namelijk ook worden toegepast binnen organisaties voor beter groepswerk, betere interactie en betere productiviteit en motivatie op het werk.

Eigenschappen van de ABA methode

De drie belangrijkste eigenschappen van Applied Behaviour Analysis zijn:

 1. Analysis (analyse): voortgang wordt geboekt op basis van de interventies die zijn vastgelegd in het proces.
 2. Behaviour (gedrag): dit is gebaseerd op de wetenschappelijke beginselen van gedrag.
 3. Applied (toegepaste): de beginselen worden toegepast op het geobserveerde gedrag.

Toegepast

De ABA methode richt zich op de sociale betekenis van gedrag. Dit betekent dat de onderzoeker het gedrag van het individu bestudeert om te proberen dit gedrag te veranderen en acceptabeler te maken. Neem communicatievaardigheden als voorbeeld: een persoon is te verlegen om contact te hebben met andere personen. De onderzoeker helpt gedrag toe te passen dat de persoon opener zal maken in sociale relaties.

Behaviour: dit punt is pragmatisch en vraagt hoe de persoon effectief kan handelen. In dit geval moet het gedrag objectief worden gemeten.

Analyse

Deze gedragsanalyse heeft goede resultaten wanneer de analist begrijpt hoe het gewenste gedrag kan worden gestuurd. Er worden twee methoden gebruikt in de toegepaste settings voor het beheersen van ethische controle en verantwoordelijkheid.

Reversal design

Eerst wordt het gekozen gedrag gemeten, de interventie wordt geïntroduceerd en dan wordt het gedrag opnieuw gemeten. Vervolgens wordt de interventie verwijderd of verminderd en wordt het gedrag nogmaals gemeten. De interventie is efficiënt wanneer het gedrag verandert en positief reageert op deze check.

Multiple baseline design

Dit wordt gebruikt voor gedrag dat lastig lijkt te veranderen. Er worden verschillende vormen van gedrag gemeten en vervolgens wordt de interventie toegepast op elke gedraging. De efficiëntie van de interventie wordt aangetoond door veranderingen in het gedrag waarop de interventie is toegepast.

Conceptually systematic

De basis van de methoden om gedrag en gedragsveranderingen te onderzoeken moet liggen in gedragsprincipes.

Effectief

De analytische methoden moeten een theoretische basis hebben om effectief te zijn. Wanneer een interventie niet leidt tot positieve resultaten en geen praktische effecten teweegbrengt, zal de analyse mislukken.

Algemeenheid

Gedragsanalisten moeten de methodes in verschillende settings op meer dan één bepaald gedrag toepassen om langdurig effect te hebben.

Gedrag en gevolgen

Binnen de ABA methode is het noodzakelijk om te begrijpen wat er gebeurt voor een bepaald gedrag plaatsvindt, evenals de gevolgen na het gedrag.

Dit noemen we een antecedent. Het kan bijvoorbeeld een mondeling verzoek zijn. Het kan ook een object zijn zoals een voorwerp in de vorm van een stuk speelgoed, een geluid, een licht of iets anders in de omgeving. Een antecedent stamt uit een plaats (omgeving) of komt vanuit het innerlijk zoals gevoelens of gedachten. Gedrag is de reactie van de persoon op het antecedent.

Een gevolg is het resultaat na het gedrag. Het resultaat van het gedrag van iemand kan positief of negatief zijn. Dit kan leiden tot de correcte handelingen of handelingen die juist niet worden gewaardeerd door de samenleving.

De omgeving als fundamenteel onderdeel van menselijk gedrag

De omgeving is de belangrijkste prikkel voor Applied Behaviour Analysis. De gebeurtenissen die kunnen optreden in iemands omgeving kunnen bepaalde resultaten hebben voor het verbeteren en aanpassen van gedrag.

Het type therapieomgeving kan zorgen voor motivatie en begrip. Op zich is het een netwerk van vertrouwen waarin de mogelijkheid wordt geboden om open en spontaan te reageren op de behandelaar. De omgeving is dus een stimulans voor de ontvankelijkheid van de persoon om informatie te krijgen, te verwerken, te leren en op de beste manier toe te passen.

Vaardigheden die kunnen worden ontwikkeld met de ABA methode

 • Communicatieve en taalvaardigheden
 • Motorische vaardigheden
 • Leervaardigheden
 • Zelfredzaamheid
 • Interpersoonlijke vaardigheden

De ABA methode bij stoornissen in het autisme spectrum (Autism Spectrum Disorders, ASD)

Het gebruik van de ABA methode is populair bij kinderen met een autistische stoornis. Het helpt bij het stellen van kaders voor de ontwikkeling van gedragsverbeteringen bij kinderen met autisme.

Autisme kan leiden tot moeite met communicatie, interactie met andere mensen, taal en het aanpassen aan verschillende omgevingen en scenario’s die deze mensen in hun leven meemaken. Kinderen met autisme beschikken vaak over unieke of specifieke vaardigheden die moeten worden ingezet of ontwikkeld onder begeleiding van een expert. Zo kunnen ze hun vaardigheden ontwikkelen en verbeteren om de potentie ervan te vergroten.

Stoornissen binnen het autismespectrum (ASD) worden onderverdeeld in verschillende categorieën zoals:

 • Autisme
 • Syndroom van Asperger
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
 • PDD-nos: pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Dit zijn de hoofdcategorieën, maar er zijn er nog veel meer.

Deze stoornissen kunnen leiden tot heftig gedrag en tot gevolg hebben dat kinderen niet zelfstandig kunnen worden en niet de sociale interacties en communicatievaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in het leven. Applied Behaviour Analysis wordt daarom vaak toegepast in de ontwikkeling van vaardigheden en de voortgang van nieuw gedrag van een jong kind.

De ABA methode is ontwikkeld door B.F. Skinner. Hij was van mening dat gedrag te veranderen valt door middel van positieve bevestiging. In zijn onderzoek richtte hij zich op wat we leren op basis van de gevolgen van gedrag. De bevestiging van gedrag vindt plaats in de jonge kinderjaren in het gezin; dit zal het gedrag en de handelingen van het kind sturen.

De ABA methode bevestigt gedrag of stimuleert en moedigt nieuw gedrag aan, zodat het kind een gezond en sociaal leven kan leiden. Applied Behaviour Analysis gaat over gedragsverandering. Het kijkt naar wat bepaald gedrag triggert en hoe met behulp van leerprincipes om gedrag van het kind kan veranderen.

Door middel van de ABA methode kun je de bovengenoemde vaardigheden ontwikkelen. Gebruik strategieën en doelen om succesvol te zijn. ABA therapieën helpen het gedrag van kinderen aan te passen en geeft hen de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren in verschillende settings en omgevingen. De ABA methode verbetert het leren en de sociale interactie van kinderen met autisme, zodat ze een zelfstandig en gezond volwassen leven kunnen leiden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Is de ABA methode een positieve manier om communicatievaardigheden op het werk en in je privéleven te verbeteren of aan te leren? Wist je dat de ABA methode gebruikt wordt om kinderen met een stoornis in het autismespectrum te helpen? Kan de ABA methode worden gebruikt als strategie voor het aanpassen van het gedrag dat iemand vertoont in zijn of haar dagelijks leven? Heb je suggesties of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Mayer, G. R., & Sulzer-Azaroff, B. (1977). Applying behavior-analysis procedures with children and youth. Holt, Rinehart and Winston.
 2. Mohammadzaheri, F., Koegel, L. K., Rezaee, M., & Rafiee, S. M. (2014). A randomized clinical trial comparison between pivotal response treatment (PRT) and structured applied behavior analysis (ABA) intervention for children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 44(11), 2769-2777.
 3. Foxx, R. M. (2008). Applied behavior analysis treatment of autism: The state of the art. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 821-834.
 4. Steege, M. W., Mace, F. C., Perry, L., & Longenecker, H. (2007). Applied behavior analysis: Beyond discrete trial teaching. Psychology in the Schools, 44(1), 91-99.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). ABA methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/aba-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 15/02/2021 | Laatste update: 10/05/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/aba-methode/”>Toolshero: ABA methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 14

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Artikel door:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie